Jednostka
Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Zespołu - Agnieszka Antosz, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
1711.1.2020
Nr upoważnienia
Or.077.58.2020; Or.077.81.2020
Termin
od 27 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r.
Tematyka
Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej kontrolowanej jednostki.
Badany okres
od 1 stycznia 2018 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 12 marca 2020 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • ujmowania w ewidencji księgowej oryginałów dokumentów,
  • ujmowania nakładów inwestycyjnych powodujących wzrost wartości użytkowej środka trwałego jako zwiększenie jego wartości a nie jako odrębny środek trwały,
  • prawidłowego ustalania stażu pracy,
  • prowadzenia dokumentacji zamówień publicznych zgodnie wytycznymi zawartymi w zarządzeniu PM oraz obowiązującym regulaminem,
  • zapobiegania przypadkowego zniekształcenia danych,
  • jednoznacznego określenia charakteru przyznawanej premii.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 7 i 8 kwietnia 2020 roku, Dyrektorzy poinformowali o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, z zaznaczeniem, iż jedno z zaleceń skierowane do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zostanie wykonane w terminie do 31.12.2020 roku.
Publikacja: 2 kwietnia 2020 r. Bożena Sobiecka (Starszy Inspektor AKW)
Aktualizacja: 28 kwietnia 2020 r. Liliana Pieńkosz (Inspektor AKW)