Jednostka
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Szkoły - Sylwia Benauer, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.2.2020
Nr upoważnienia
Or.077.59.2020
Termin
od 27 stycznia 2020 r. do 19 lutego 2020 r.
Tematyka
Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej kontrolowanej jednostki.
Badany okres
od 1 stycznia 2018 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 27 lutego 2020 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego prowadzenia ewidencji ilości posiłków personelu,
  • ujmowania nakładów inwestycyjnych powodujących wzrost wartości użytkowej środka trwałego jako zwiększenie jego wartości a nie jako odrębny środek trwały,
  • przestrzegania zapisów zawieranych umów najmu,
  • prowadzenia rejestru zamówień publicznych zgodnie wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 3 marca i 1 kwietnia 2020 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 2 kwietnia 2020 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 23 kwietnia 2020 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)