Jednostka
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku
Kierownik jednostki
Jarosław Pydyn
Rodzaj
problemowa
Znak sprawy
AKW.1711.4.2020
Nr upoważnienia
Or.077.175.2020, Or.077.197.2020
Termin
od 4 maja 2020 r. do 10 czerwca 2020 r.
Tematyka
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdawczości.
Badany okres
od 1 stycznia 2018 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 19 czerwca 2020 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • uaktualnienia i dostosowania zapisów polityki rachunkowości do potrzeb jednostki,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur,
  • dostosowania systemu księgowego do potrzeb jednostki, tak aby w pełni wykorzystywać jego funkcje zamknięcia i otwarcia roku obrotowego,
  • wykazywania w sprawozdaniach budżetowych danych zgodnych z ewidencją księgową,
  • skorygowania ewidencji w zakresie przyjętych środków trwałych i pozostałych środków trwałych, tak aby dane odzwierciedlały stan faktyczny,
  • prawidłowego ujmowania wszystkich operacji gospodarczych.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 17 lipca 2020 roku oraz 31 grudnia 2020 roku Dyrektor poinformował o wykonaniu wszystkich zaleceń pokontrolnych.
Publikacja: 3 lipca 2020 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 4 stycznia 2021 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)