Jednostka
Przedszkole nr 10 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Przedszkola - Elżbieta Bednorz, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
sprawdzająca
Znak sprawy
AKW.1711.7.2020
Nr upoważnienia
Or.077.280.2020
Termin
od 22 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r.
Tematyka
zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej od 23 lutego do 16 marca 2016 roku.
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 2 września 2020 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych:
  • w porozumieniu z radcą prawnym rozważenia zasadności zaliczenia okresu zatrudnienia potwierdzonego zaświadczeniem o zatrudnieniu, w tym prawidłowego ustalenia okresu uprawniającego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej pracownika zatrudnionego na stanowisku nauczyciela dyplomowanego oraz prawidłowego ustalenia terminu jej wypłaty,
  • niezwłocznego dostarczania zawieranych przez Przedszkole umów do CUW celem ich prawidłowego zaangażowania w ewidencji księgowej,
  • stosowania procedur obowiązujących w jednostce oraz obowiązujących jednostkę obsługiwaną.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 2 i 7 października 2020 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 10 sierpnia 2020 r. Katarzyna Błaszkiewicz (Podinspektor AKW)
Aktualizacja: 13 października 2020 r. Katarzyna Błaszkiewicz (Podinspektor AKW)