Jednostka
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika
Kierownik jednostki
Naczelnik Wydziału Inwestycji UM Rybnik - Krzysztof Soiński
Rodzaj
problemowa
Znak sprawy
AKW.1711.6.2020
Nr upoważnienia
Or.077.224.2020
Termin
od 18 czerwca 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r.
Tematyka
Weryfikacja realizacji wybranych inwestycji
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 25 września 2020 roku Prezydent Miasta zobowiązał Naczelnika do realizacji zaleceń pokontrolnych:
  • bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień zawieranych umów,
  • przeprowadzania analizy postanowień SIWZ przed ich zatwierdzeniem, głównie pod kątem określonych wymagań dotyczących precyzyjności przedmiotu zamówienia,
  • stosowania takich kryteriów oceny ofert, które zagwarantują wybór najkorzystniejszej oferty oraz do racjonalnego ustalania i uzasadniania wyboru ofert,
  • realizowania zakresu prac zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, uwzględniając postanowienia oferty stanowiącej integralną część umowy,
  • wzmocnienia nadzoru nad procesem pozyskiwania oraz akceptacji zarówno projektów umów jak i poświadczonych za zgodność kopii umów z podwykonawcami,
  • prowadzenia dokumentacji procesu inwestycyjnego zgodnie z postanowieniami zawieranych umów i w sposób rzetelny,
  • prowadzenia nadzoru robót budowlanych by przebiegały zgodnie z prawem budowlanym,
  • właściwego ustalenia i naliczenia kar umownych,
  • stosowania zapisów ustawy PZP w przypadku wystąpienia istotnych zmian umowy,
  • zmiany systemu kontroli zarządczej, tak aby zapewniał bieżące monitorowanie i kontrolowanie kolejnych etapów zadania inwestycyjnego pod kątem zgodności z prawem oraz obowiązującymi procedurami, w szczególności prowadzenia działań kontrolnych dających zapewnienie, że prace wykonywane są rzetelnie i zgodnie z założeniami.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 27 listopada i z 15 grudnia 2020 roku, Naczelnik Wydziału Inwestycji poinformował o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. Wykonanie jednego z zaleceń będzie w dalszym ciągu monitorowane.
Publikacja: 5 października 2020 r. Bożena Sobiecka (Starszy Inspektor AKW)
Aktualizacja: 4 stycznia 2021 r. Bożena Sobiecka (Główny Specjalista AKW)