Jednostka
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystań w Rybniku
Kierownik jednostki
Jarosław Pydyn
Rodzaj
problemowa
Znak sprawy
AKW.1711.5.2020
Nr upoważnienia
Or.077.210.2020
Termin
od 16 czerwca 2020 r. do 1 lipca 2020 r.
Tematyka
Sprawdzenie zagadnień z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdawczości.
Badany okres
od 1 stycznia 2019 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 10 lipca 2020 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • uaktualnienia i dostosowania zapisów polityki rachunkowości do potrzeb jednostki,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur,
  • wykazywania w sprawozdaniach budżetowych danych zgodnych z ewidencją księgową,
  • skorygowania ewidencji w zakresie przyjętych pozostałych środków trwałych, tak aby dane odzwierciedlały stan faktyczny,
  • prawidłowego ujmowania wszystkich operacji gospodarczych.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 6 sierpnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2020 roku Dyrektor poinformował o wykonaniu wszystkich zaleceń pokontrolnych.
Publikacja: 5 października 2020 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)
Aktualizacja: 4 stycznia 2021 r. Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW)