Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Szkoły - Hanna Olsza, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.3.2021
Nr upoważnienia
Or.077.66.2021
Termin
od 10 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r.
Tematyka
Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej kontrolowanej jednostki.
Badany okres
od 1 stycznia 2019 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 7 kwietnia 2021 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ustalania stażu pracy uprawniającego do nabycia dodatku za wysługę lat oraz nagrody jubileuszowej,
  • dochowania wszelkiej staranności, by zawierane umowy nie posiadały sprzecznych zapisów, a w przypadku wystąpienia istotnych zmian - sporządzania aneksów do zawartych umów,
  • ochrony i prowadzenia wewnętrznych dowodów księgowych, w tym kart środków trwałych tak, aby zawierały dane określone w ustawie, odzwierciedlały rzeczywisty przebieg operacji gospodarczych oraz zapewniały ich niezmienność,
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 15 i 30 kwietnia 2021 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 8 kwietnia 2021 r. Liliana Pieńkosz (Starszy Inspektor AKW)
Aktualizacja: 12 maja 2021 r. Liliana Pieńkosz (Starszy Inspektor AKW)