Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
Kierownik jednostki
Anna Michalczyk
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.7.2021
Nr upoważnienia
Or.077.349.2021, Or.077.405.2021
Termin
od 9 sierpnia 2021 r. do 8 września 2021 r.
Tematyka
Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej kontrolowanej jednostki.
Badany okres
od 1 stycznia 2020 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 11 października 2021 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i na bieżąco, tak aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty, oraz tak aby zachować zgodność pomiędzy saldami kont księgi głównej a saldami kont ksiąg pomocniczych,
  • zabezpieczania ksiąg rachunkowych przed niedozwolonymi zmianami,
  • naliczania i wypłacania nagród jubileuszowych w prawidłowych terminach i wysokościach,
  • stosowania właściwych stawek amortyzacyjnych,
  • prowadzenia inwentaryzacji zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 4 , 16 listopada 2021 roku oraz 8 marca 2022 roku, Dyrektor poinformowała o sposobie i terminie realizacji części zaleceń pokontrolnych, ponieważ część pozostaje nadal w realizacji.
Publikacja: 15 grudnia 2021 r. Bożena Sobiecka (Główny Specjalista AKW)
Aktualizacja: 24 marca 2022 r. Agnieszka Przybyła (Starszy Specjalista AKW)