Jednostka
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika
Kierownik jednostki
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Ilona Krajczewska
Rodzaj
problemowa
Znak sprawy
AKW.1712.3.2021
Nr upoważnienia
Or.077.251.2021 oraz Or. 077.279.2021
Termin
od 14 czerwca 2021 r. do 12 lipca 2021 r.
Tematyka
Gospodarka odpadami komunalnymi, w szczególności w kontekście nieruchomości niezamieszkałych.
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 28 lipca 2021 roku Prezydent Miasta zobowiązał Naczelnika do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • podjęcia czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, by ograniczyć napływ odpadów komunalnych do gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi o odpady, które nie powinny do tego systemu trafiać, tak aby zwiększyć efektywność działań, mając na celu zbilansowanie systemu w gminach,
  • bieżącego analizowania zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności w zakresie wysokości stawek opłat za odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
  • uzupełnienia, w możliwie najszybszym czasie, ewidencji o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 3 ww. ustawy,
  • dołożenia wszelkiej staranności, by dane zawarte w Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika, udostępniane na BIP, były zgodne z danymi wykazywanymi w sprawozdaniu sporządzanym na podstawie art. 9q ww. ustawy.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 27 sierpnia i 15 grudnia 2021 roku, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej poinformowała o sposobie wykonania części zaleceń pokontrolnych. Wykonanie pozostałych zaleceń będzie w dalszym ciągu monitorowane.
Publikacja: 3 stycznia 2022 r. Bożena Sobiecka (Główny Specjalista AKW)