Jednostka
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku oraz Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor ZOPOW w Rybniku - Jarosław Pydyn
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
SKZ-III.1711.11.2023
Nr upoważnienia
OU-I.077.516.2023 oraz OU-I.077.517.2023
Termin
od 21 września 2023 r. do 20 października 2023 r.
Tematyka
Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej kontrolowanej jednostki.
Badany okres
od 1 stycznia 2021 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 25 października 2023 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektora ZOPOW do:
 • prowadzenia ewidencji szczegółowej na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostki” zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przyznawania dodatków specjalnych w uzasadnionych prawnie i merytorycznie przypadkach, mając na uwadze konieczność wskazania dodatkowych zadań i zwiększonych obowiązków (w stosunku do obowiązujących zakresów czynności), a także wykazanie okresowego charakteru przyczyn przyznania dodatku specjalnego,
 • prawidłowego ustalania stażu pracy uprawniającego do nabycia dodatku za wysługę lat,
 • wypłacenia pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku młodszego wychowawcy wyrównania dodatku za wysługę lat,
 • prawidłowego naliczania i wypłacania wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w trakcie miesiąca,
 • wypłacenia wyrównania pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku młodszego wychowawcy w związku z wypłaconym w zaniżonej wysokości wynagrodzeniem za styczeń 2023 r.,
 • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej zapisów korygujących oraz ujednolicenia zapisów w Polityce Rachunkowości w zakresie dokonywania korekt błędnych zapisów,
 • postępowania zgodnie z obowiązującą w Placówce Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w zakresie numerowania dowodów księgowych,
 • ewidencjonowania wydatków według właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej,
 • dokonywania oszacowania z należytą starannością przedmiotu zamówienia na etapie czynności przygotowawczych poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prawidłowego klasyfikowania w planie zamówień publicznych charakteru udzielonego zamówienia,
 • dołożenia staranności, aby przedmiot zamówienia opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a więc także zawierający zakres lub wielkość zamówienia,
 • ujmowania dokumentów związanych z ewidencją środków trwałych w ewidencji księgowej pod właściwymi datami.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 2 listopada 2023 roku Z-ca Dyrektora ZOPOW poinformowała o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
Publikacja: 2 listopada 2023 r. godz. 15:02 Grzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)
Aktualizacja: 17 listopada 2023 r. godz. 10:30 Grzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)