Jednostka
Przedszkole nr 7 w Rybniku, Szkoła Podstawowa nr 9 w Rybniku, Szkoła Podstawowa nr 34 w Rybniku i Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Przedszkole nr 7 - J. Wójcik, SP nr 9 - M. Pomykalska, SP nr 34 - B. Mielczarek, CUW - A. Marcol
Rodzaj
problemowa
Znak sprawy
SKZ-III.1711.10.2023
Nr upoważnienia
OU-I.077.392.2023
Termin
od 28 sierpnia 2023 r. do 11 września 2023 r.
Tematyka
zagadnienia związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kontrolowanych jednostek
Badany okres
od 1 stycznia 2021 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 23 października 2023 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panie Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych do:
  • dostosowania regulaminu przyznawania świadczeń do obowiązujących przepisów tak, aby uwzględniał wszystkich uprawnionych,
  • a ponadto w SP nr 9 do doprecyzowania zapisu § 18 ust. 5 Regulaminu tj. „Zatrudnienie w szkole obojga małżonków nie daje podstaw do przyznawania ich rodzinie „podwójnych” świadczeń z tego samego tytułu”, aby z jego treści wynikało co należy rozumieć przez „podwójne” świadczenia dla rodziny.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 31 października i 7 listopada 2023 roku Panie Dyrektor poinformowały o sposobie realizacji zaleceń.
Publikacja: 23 listopada 2023 r. godz. 17:11 Grzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)