Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika

  1. Uchwała Nr 370/XXIII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika (załącznikami do uchwały są m.in. Tekst jednolity części B - ustaleń studium oraz ujednolicony rysunek ustaleń studium w skali 1:10000)

Inne opracowania związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym

  1. Opracowania ekofizjograficznego dla miasta Rybnika
  2. Studium komunikacyjne opracowane wraz ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika w latach 2004-2005 (ZIP, 47 MB)

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika

Strona zawiera zbiór obowiązujących na terenie miasta Rybnika miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowo stronę wyposażono w wyszukiwarkę, która umożliwia przeszukiwanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego według: nazwy skróconej planu w Rybnickim Systemie Informacji Przestrzennej, granic opracowania planu, dzielnicy.

Plany miejscowe dostępne są także w Wydziale Architektury (pok. 059) Urzędu Miasta Rybnika w godzinach pracy urzędu, a także w Rybnickim Systemie Informacji Przestrzennej.

Trwające procedury planistyczne

Na stronie zamieszczono karty informacyjne o trwających obecnie procedurach planistycznych.

Nazwa karty informacyjnej odpowiada symbolowi określonemu w uchwale Rady Miasta Rybnika w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.