Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej

Metryka Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej - MPZP 37-5 [rtf - 58 KB]

Metryka Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej - MPZP 54-24 [rtf - 53 KB]

Metryka Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej - MPZP 62 [rtf - 53 KB]

Metryka Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej - MPZP 63 [rtf - 52 KB]

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika

  1. Uchwała Nr 370/XXIII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika (załącznikami do uchwały są m.in. Tekst jednolity części B - ustaleń studium oraz ujednolicony rysunek ustaleń studium w skali 1:10000)

Inne opracowania związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym

  1. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Rybnika 2012-2015
  2. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Rybnika 2016-2019

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika

Aktualnie obowiązujące plany miejscowe dostępne są w Rybnickim Systemie Informacji Przestrzennej - www.rsip.rybnik.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika – www.bip.um.rybnik.eu >>> Akty prawne >>> Uchwały Rady Miasta.

Plany miejscowe dostępne są także w Wydziale Architektury (pok. 059) Urzędu Miasta Rybnika w godzinach pracy urzędu.

Trwające procedury planistyczne

  1. Metryka Trwające procedury planistyczne dotyczące sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika [docx - 50 KB]

Informacje dotyczące trwających procedur planistycznych dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika – www.bip.um.rybnik.eu >>> Komunikaty i ogłoszenia >>> Ogłoszenia urzędowe.

Dodatkowo stronę wyposażono w wyszukiwarkę, która umożliwia przeszukiwanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego według m.in. symbolu planu.

Zbiory danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego:

Metryka ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH - MPZP [gml - 319 KB]
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH - SUIKZP [gml - 19 KB]

Dane przestrzenne dla aktów planowania przestrzennego: 

Metryka MPZP 54-12 - GML dla APP [gml - 30 KB]
MPZP 54-12 - rysunek planu miejscowego - Legenda [png - 311 KB]
MPZP 54-12 - rysunek planu miejscowego - obszar 1 - Geotiff [tif - 2 MB]
MPZP 54-12 - rysunek planu miejscowego - obszar 2 - Geotiff [tif - 1455 KB]
MPZP 54-12 - rysunek planu miejscowego - obszar 3 - Geotiff [tif - 1507 KB]
MPZP 54-12 - rysunek planu miejscowego - obszar 4 - Geotiff [tif - 3 MB]
MPZP 54-12 - rysunek planu miejscowego - obszar 5 - Geotiff [tif - 2 MB]
MPZP 54-12 - rysunek planu miejscowego - obszar 6 - Geotiff [tif - 3 MB]
MPZP 54-12 - rysunek planu miejscowego - obszar 7 - Geotiff [tif - 1011 KB]

Metryka MPZP 54-13 - Rysunek planu miejscowego wraz z legendą oraz danymi przestrzennymi [zip - 22 MB]

Metryka MPZP 54-14 - Projekt rysunku planu miejscowego wraz z legendą [7z - 5 MB]

Metryka MPZP 54-15 - Rysunek planu miejscowego wraz z legendą - geotiff wraz z legendą [zip - 13 MB]

Metryka MPZP 58 - rysunek planu miejscowego - Geotiff [tif - 1512 KB]
MPZP 58 - rysunek planu miejscowego - Legenda [png - 386 KB]