W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

 
Rejestr
Nazwa dokumentu Szczegóły
2020-127111 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-30
Pokaż
2020-132162 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-30
Pokaż
2020-131700 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-30
Pokaż
2020-108338 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-30
Pokaż
2020-135728 wprowadzenia regulaminu nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-30
Pokaż
2020-124665 rozpatrzenia uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) – wyłożenie do publicznego wglądu od 23 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r., zbieranie uwag do 3 września 2020 r.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-30
Pokaż
2020-134373 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-30
Pokaż
2020-134865 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-30
Pokaż
2020-130432 rozpatrzenia uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22) – wyłożenie do publicznego wglądu od 20 sierpnia 2020 r. do 17 września 2020 r., zbieranie uwag do dnia 1 października 2020 r.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-30
Pokaż
2020-130429 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22) – wyłożenie do publicznego wglądu od 20 sierpnia 2020 r. do 17 września 2020 r., zbieranie uwag do dnia 1 października 2020 r
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-30
Pokaż
2020-137124 Określenia przewidywanych skutków prawnych w uzasadnieniach uchwał opiniowanych przez Komisję Finansów i Rozwoju
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-10-30
Pokaż
2020-133466 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2021 r. zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa...
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2020-10-30
Pokaż
2020-128890 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2020-10-30
Pokaż
2020-122182 zmiany zarządzenia nr 709/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-29
Pokaż
2020-136203 wprowadzenia bezpłatnych przejazdów na linii „C” organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku w dniach 31.10.2020 r. i 01.11.2020 r.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-29
Pokaż
2020-136941 oświadczenie majątkowe Izabela Badura
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2020-10-29
Pokaż
2020-134353 Protokół nr XXVI z sesji Rady Miasta z dnia 2020-10-22
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-29
Pokaż
2020-129204 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-29
Pokaż
2020-135853 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-29
Pokaż
P2020.233078 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-29
Pokaż
2020-136875 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.61m.2020.BS z dnia 20.10.2020 r.
Opublikował: Jarosław Kuźnik (Naczelnik Wydziału Ek) dnia 2020-10-29
Pokaż
2020-129046 nabycia prawa własności nieruchomości
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-29
Pokaż
2020-108353 rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) – wyłożenie do publicznego wglądu od 23 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r., zbieranie uwag do 3 września 2020 r.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-29
Pokaż
2020-136025 w sprawie zmiany zarządzenia nr 424/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Za Komendą w Rybniku
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-29
Pokaż
2020-136032 zmiany zarządzenia nr 380/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Zebrzydowickiej w Rybniku
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-29
Pokaż
2020-135827 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-29
Pokaż
Petycja
Opublikował: Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I) dnia 2020-10-29
Pokaż
2020-135949 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-29
Pokaż
2020-136340 Kontrola prawnej ochrony pracy zatrudnianych pracowników w zakresie "Działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracujacym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii"
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-136346 Zapadającego się odcinka ulicy
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-131259 Wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Lucyna Piszczek (Inspektor M-I) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-136342 Przycinki drzew
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-136339 Oznakowania ulic
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-136335 Utrudnień na ulicy Świerklańskiej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-136263 Opis techniczny
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-136260 Protokół z badania okresowego wraz z decyzją UDT
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-136257 Wzór umowy
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-136256 Formularz ofertowy
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-136254 Awaryjny remont dźwigu osobowego w Hotelu "Arena"
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-135144 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-135143 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-135140 Wsparcie systemu MyQ
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-132961 udzielenia Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie z siedzibą w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15A, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-131966 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-136124 Sprostowanie
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-135737 Informacja o wyborze oferty
Opublikował: Gabriela Stojer (Podinspektor Z-I) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-136088 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_965a50a7-4d16-48c5-85be-1c9c9e4e569c
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-136086 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-134565 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-134561 Aktualizacja i dostawa oprogramowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-136064 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-28
Pokaż
2020-114366 Budowy sygnalizacji świetlnej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
P2020.232693 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
P2020.233183 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
P2020.233189 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-127539 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-133790 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-129487 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-130289 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-130363 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-130389 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-130402 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-130366 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-121844 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-128681 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-128357 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-106156 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-88829 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-85541 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-105998 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-104761 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-85617 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-130322 Decyzja o pozwoleniu na budowę
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-122407 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-92743 Wzór harmonogramu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-126306 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-102505 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-126572 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-127000 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-102504 Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście; modernizacja budynku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-119604 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-122693 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-122652 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-133216 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-131131 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2020 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-133874 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-27
Pokaż
2020-131910 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-26
Pokaż
2020-131887 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-26
Pokaż
2020-134047 zmiany Zarządzenia 543/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników, zwalczania pożarów, udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatorów AED
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-26
Pokaż
2020-134064 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa wraz z rozbudową budynków nadszybia i maszynowni szybu KOŚCIUSZKO na terenie zabytkowej kopalni IGNACY w dzielnicy Niewiadom - wykonanie prac związanych z realizacją na podstawie odrębnego zamówienia instalacji aranżacji wystawienniczej oraz prac mających na celu uruchomienie maszyny parowej.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-26
Pokaż
2020-134790 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wsparcie systemu MyQ
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-26
Pokaż
2020-135145 Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Rybnika informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-10-26
Pokaż
2020-134578 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-26
Pokaż
2020-134853 Ogłoszenie mieszkania do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2020-10-26
Pokaż
2020-134728 Budowy hospicjum stacjonarnego
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-23
Pokaż
2020-131904 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-23
Pokaż
2020-123746 ZP_MUZEUM
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-23
Pokaż
2020-134694 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-23
Pokaż
2020-133853 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-23
Pokaż
2020-131513 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-23
Pokaż
2020-133573 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-23
Pokaż
2020-133570 Muzeum, dz. Śródmieście; dostosowanie budynku do wymogów p.poż. – modernizacja instalacji hydrantowej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-23
Pokaż
2020-131784 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-23
Pokaż
2020-133567 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-23
Pokaż
2020-131340 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-23
Pokaż
2020-132760 powierzenia Panu Arkadiuszowi Węglorzowi – nauczycielowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-23
Pokaż
2020-133106 w sprawie powierzenia Pani Justynie Ficek – nauczycielowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-23
Pokaż
2020-132773 Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 25 września do 22 października 2020 r.
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-134065 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_927eb8f6-6d37-45ea-b621-288041073258
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-134055 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-121412 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-121409 Zapewnienie wyłapywania oraz opieki na bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-132605 wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników, zwalczania pożarów, udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatorów AED
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-133949 dotychczas zarejestrowane wnioski na naradę koordynacyjną
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-129558 Projektu "360 Wydobywamy potencjał"
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-129563 Etapu realizacji uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-129552 Planów dotyczących kąpieliska Pniowiec
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-133921 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-129201 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-133374 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-133751 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Opublikował: Zuzanna Czogalla-Gac (Samodzielny Referent GK) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-133149 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Aktualizacja i dostawa oprogramowania
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-133291 zmiany zarządzenia nr 436/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przedszkole nr 14 w Rybniku, dz. Chwałowice - izolacje murów piwnicznych
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-133121 Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-131341 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-133643 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.469.2020.AK z dnia 16.10.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-126543 zbycia nieruchomości
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-126508 zbycia nieruchomości
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-131925 zmiany procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Urzędzie Miasta Rybnika oraz w jednostkach budżetowych Miasta Rybnika wprowadzonej Zarządzeniem nr 610/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z 18 października 2019 r
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-132850 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Remont kapliczki domkowej w dz. Ligota- Ligocka Kuźnia przy ul. Żorska/Karola Miarki I Etap - realizowany w ramach budżetu obywatelskiego
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-22
Pokaż
2020-127459 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-21
Pokaż
2020-133134 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-21
Pokaż
P2020.219127 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z z o.o. BT 20_873 _Rybnik_Kłokocińska
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-10-21
Pokaż
2020-127161 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-21
Pokaż
2020-127101 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-21
Pokaż
2020-130886 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-21
Pokaż
2020-133252 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.396.2020.KS z dnia 15.10.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-10-21
Pokaż
2020-133189 korekta 19.10.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-10-21
Pokaż
2020-133161 III kwartał 2020 r.
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-10-21
Pokaż
2020-131842 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) dnia 2020-10-21
Pokaż
2020-132579 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Zakup środków czystości dla rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – zakup podstawowych środków czystości Zadanie nr 2 – zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg itp.Zadanie nr 3 – zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych Zadanie nr 4 – zakup środków do dezynfekcji.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-21
Pokaż
2020-131658 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 436/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda Staffa
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-21
Pokaż
2020-131634 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 435/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Lawendowej
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-21
Pokaż
2020-131621 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 434/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego Woryny
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-21
Pokaż
2020-131685 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 437/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Stanisława Konarskiego
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-21
Pokaż
2020-131622 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 433/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga Śródmiejska
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-21
Pokaż
2020-131670 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 432/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-Brzezińska
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-21
Pokaż
2020-128745 opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-21
Pokaż
2020-126050 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2020-10-21
Pokaż
P2020.227936 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-20
Pokaż
P2020.227932 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-20
Pokaż
P2020.225999 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-20
Pokaż
P2020.225996 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-20
Pokaż
P2020.226005 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-20
Pokaż
P2020.228513 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-20
Pokaż
P2020.228509 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-132293 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-132050 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-132530 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-131903 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-131900 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-128028 Zapytanie ofertowe na zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej wraz z urządzeniami sterowniczymi.
Opublikował: Andrzej Potyra (Podinspektor Z-I) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-131586 powierzenia Pani Barbarze Pytlik – nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-129549 Podania terminów realizacji kanalizacji w dzielnicach: Chwałęcice, Stodoły
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-129087 nabycia nieruchomości w drodze darowizny
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-20
Pokaż
P2020.179646 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT_20873_Rybnik_Kłokocińska_A2_52174 w Rybniku, przy ul. Kłokocińskiej 51
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-129839 przyznania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Stodoły dodatkowej dotacji z budżetu Miasta w 2020 roku na utrzymanie gotowości bojowej.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-132482 Informacja o udzielonych w III kwartale 2020 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-128417 Likwidacji etatów w szkołach
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-129554 Doprowadzenia gazu do dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-132413 korekta 14.10.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-132353 Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-125040 Wykoszenia skarpy
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-125651 Wymiany nawierzchni ul. 1 Maja
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-123903 Przeniesienia lub likwidacji hydrantów
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-125045 Naprawy jezdni na ulicy Mglistej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-125741 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15) – wyłożenie do publicznego wglądu od 7 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r., zbieranie uwag do 18 września 2020 r.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-125721 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14) – wyłożenie do publicznego wglądu od 7 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r., zbieranie uwag do 18 września 2020 r.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-125810 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13) – wyłożenie do publicznego wglądu od 7 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r., zbieranie uwag do dnia 18 września 2020 r.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-125720 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12) – wyłożenie do publicznego wglądu od 7 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r., zbieranie uwag do dnia 18 września 2020
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-124584 wprowadzenia zmian w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-128532 udzielenia Fundacji „Dobry Start dla Wszystkich”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 17/4, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-118809 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-20
Pokaż
2020-132083 Uwaga! Zmiana zasad funkcjonowania UM Rybnika od 26.10.2020 r.
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2020-10-19
Pokaż
2020-131422 zmiany Zarządzenia 517/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-19
Pokaż
2020-130455 wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Rybnika w celu przeciwdziałania COVID-19
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-19
Pokaż
2020-131807 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 437/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Stanisława Konarskiego
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-10-19
Pokaż
2020-131852 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 436/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda Staffa
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-10-19
Pokaż
2020-131848 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 435/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Lawendowej
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-10-19
Pokaż
2020-131839 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 434/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego Woryny
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-10-19
Pokaż
2020-131850 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 433/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga Śródmiejska
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-10-19
Pokaż
2020-131832 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 432/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-Brzezińska
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-10-19
Pokaż
P2020.222571 Korekta oświadczenia majątkowego
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-19
Pokaż
2020-131841 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-19
Pokaż
2020-109112 określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z wykazem ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-19
Pokaż
2020-131547 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2020-10-19
Pokaż
2020-120875 zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-16
Pokaż
2020-126394 Weryfikacji majątku miejskiego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-10-16
Pokaż
2020-130502 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Muzeum, dz. Śródmieście; dostosowanie budynku do wymogów p.poż. – modernizacja instalacji hydrantowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-16
Pokaż
2020-131377 Zasady funkcjonowania UM Rybnika od 20.10.2020 r.
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2020-10-16
Pokaż
2020-131139 ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-16
Pokaż
2020-130539 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-16
Pokaż
2020-100120 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-10-15
Pokaż
2020-128826 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-10-15
Pokaż
2020-127442 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-10-15
Pokaż
2020-119713 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-10-15
Pokaż
2020-130875 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.311.2020.AK z dnia 12.10.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-10-15
Pokaż
2020-130781 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.133m.2020.PP/TS z dnia 7.10.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-10-15
Pokaż
2020-123096 Inwestycji w uchwale budżetowej na 2021
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-10-15
Pokaż
P2020.223243 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-15
Pokaż
2020-123715 przyznania lokalu położonego w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-15
Pokaż
2020-128478 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-15
Pokaż
2020-68629 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-15
Pokaż
2020-130297 Formularz uwagi
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-10-15
Pokaż
2020-130294 Projekt rysunku planu miejscowego
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-10-15
Pokaż
2020-130291 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-10-15
Pokaż
2020-130287 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-10-15
Pokaż
2020-129100 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-14
Pokaż
2020-117279 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-14
Pokaż
2020-123101 Rozbiórki budynków
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-14
Pokaż
2020-123910 Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji w dzielnicy Ochojec
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-14
Pokaż
2020-130253 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
Opublikował: Barbara Koza (Kierownik Referatu PS-II) dnia 2020-10-14
Pokaż
2020-128308 zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-14
Pokaż
2020-126009 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-10-14
Pokaż
2020-129847 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-14
Pokaż
2020-129819 Obwieszczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych - badań powierzchniowych obszarów 102-44 i 101-43 w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski, na terenie części miast: Żory i Rybnik.
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-10-14
Pokaż
2020-122178 Wpływów do budżetu miasta z gródków na rybnickim rynku
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-10-13
Pokaż
2020-123835 Utwardzenia zjazdu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-10-13
Pokaż
2020-125033 Odnowienia znaków pionowych
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-10-13
Pokaż
2020-95121 wprowadzenia zasad, trybu przygotowania oraz udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-13
Pokaż
2020-129173 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-13
Pokaż
2020-123490 obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-13
Pokaż
2020-129121 2020.10.14 narada koordynacyjna
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-10-13
Pokaż
2020-128913 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_5f9eab30-1aa6-4455-a0dc-089b3025c495
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-13
Pokaż
2020-128912 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-13
Pokaż
2020-128911 Edytowalna wersja formularza JEDZ
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-13
Pokaż
2020-113069 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-13
Pokaż
2020-128909 RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem.
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-13
Pokaż
2020-128779 zmiany Zarządzenia 490/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego wspomagającego realizację projektu pn. „Audyt organizacji Urzędu Miasta Rybnika – audyt strukturalny i funkcjonalny”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-13
Pokaż
2020-126864 Informacja dotycząca miejsca otwarcia ofert
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-12
Pokaż
2020-128825 dotychczas zarejestrowane tematy
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-10-12
Pokaż
P2020.220489 Oferta Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2020-10-12
Pokaż
2020-128688 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.2.2020.AK z dnia 5.10.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-10-12
Pokaż
2020-128686 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.426.2020.AD z dnia 6.10.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-10-12
Pokaż
2020-128541 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-12
Pokaż
2020-128413 Ogłoszenie mieszkania do remontu ul. Gustawa Morcinka 23b/10
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2020-10-12
Pokaż
2020-121446 Zapytanie ofertowe - Aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych.
Opublikował: Zuzanna Czogalla-Gac (Samodzielny Referent GK) dnia 2020-10-12
Pokaż
2020-127606 Decyzja o wypłacie odszkodowania za działkę nr 1969/66 - "Przebudowa ul. Niewiadomskiej [...]"
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-10-12
Pokaż
2020-128110 dotychczas zarejestrowane tematy na naradę w dniu 14.10.2020
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-10-09
Pokaż
2020-128036 korekta 08.10.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-10-09
Pokaż
2020-127965 Pytania i odpowiedzi
Opublikował: Jerzy Pyszny (Inspektor In-II) dnia 2020-10-09
Pokaż
2020-127609 Odpowiedź na pytanie
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-09
Pokaż
2020-127059 wprowadzenia cennika opłat za przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-09
Pokaż
2020-127691 Wyniki PassMark G3D Mark
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-09
Pokaż
2020-125826 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-09
Pokaż
2020-125302 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby UM Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-09
Pokaż
2020-125376 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-09
Pokaż
2020-125375 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-09
Pokaż
2020-125374 Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby UM Rybnika
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-09
Pokaż
2020-127526 Postanowienie o zmianie terminu załatwienia sprawy Ek-I.6220.8.2020
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-114341 7255
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-114667 7254
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-127482 Wystąpienie o opinię do WP w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez EKO-AGB PHU Alicja Buchcik
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-127416 Wystąpienie o opinię do PPIS w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez EKO-AGB PHU Alicja Buchcik
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-125427 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-127343 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez EKO-AGB PHU Alicja Buchcik
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-119933 Remontu nawierzchni ul. Pojdy
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-126924 Zawiadomienie w trybie art. 10 Kpa o zakończeniu postępowania odszkodowawczego - działka 771/25 ul. Niewiadomska
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-127184 Zawiadomienie w trybie art. 10 Kpa o zakończeniu postępowania odszkodowawczego - działka 771/25 ul. Niewiadomska
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-122290 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-113314 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2020 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-126996 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Lis” w sezonie 2020/2021
Opublikował: Patrycja Trybuś-Matuła (Inspektor Ek-II) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-126980 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o znaku Ek-I.6220.8.2020
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-10-08
Pokaż
P2020.218691 pismo ŚLĄSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-126808 Zawiadomienie w trybie art. 10 Kpa o zakończeniu postępowania odszkodowawczego - działka 976/12 ul. Niewiadomska
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-126708 Formularz uwagi
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-126699 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-126697 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-126692 Projekt rysunku planu miejscowego
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-124869 Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 54-27)
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-124873 Formularz uwagi (MPZP 54-27)
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-126683 Konsultacje w sprawie uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 roku
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-124865 Projekt rysunku planu miejscowego (MPZP 54-27)
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-124868 Projekt tekstu planu miejscowego (MPZP 54-27)
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-10-08
Pokaż
2020-121614 konsultacji w sprawie uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-125419 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-07
Pokaż
P2020.218733 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-07
Pokaż
P2020.218737 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-126194 Zawiadomienie w trybie art. 10 Kpa w postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 1925/18 przy ul. Morwowej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-126593 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-126592 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_62d48eb8-da68-45df-83cc-0bf3484d05d3
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-104307 MATERIAŁY PRZETARGOWE P14 Izolacje
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-107578 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-107580 Przedszkole nr 14 w Rybniku, dz. Chwałowice - izolacje murów piwnicznych
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-122880 Petycja
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-119253 standaryzacji zatrudnienia administracji i obsługi w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-122098 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-119236 Zamontowania progu zwalniającego
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-119926 Budowy zadaszonej hali przy Zespole Szkół nr 3
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-119249 Wycinki drzew na ul. Jesiennej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-126141 Konsultacje projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz podatku od środków transportowych na 2021 rok
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-122016 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-121913 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-121836 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 4 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-119784 konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz podatku od środków transportowych na 2021 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-123945 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Błękitnej (MPZP 54-17)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-10-07
Pokaż
P2020.214893 Ferta Fundacji Dobry Start dla Wszystkich
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-126188 dotychczas zarejestrowane tematy 1
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-126168 dotychczas zarejestrowane tematy
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-126146 dotychczas zarejestrowane tematy
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-121189 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-07
Pokaż
2020-125911 korekta 1.10.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-125408 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 4 w Rybniku.
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-125910 korekta 29.09.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-125410 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku.
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-125464 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Rybniku
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-115864 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówienia publicznego na realizację projektu pn. „Audyt organizacji Urzędu Miasta Rybnika – audyt strukturalny i funkcjonalny”.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-125295 Decyzja o wypłacie odszkodowania za działkę nr 1909/18 - Przebudowa ulicy Morwowej w Rybniku
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-125693 Opis techniczny
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-125690 Protokół z badania okresowego wraz z decyzją UDT
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-125684 Wzór umowy
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-125679 Formularz ofertowy
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-125674 Awaryjny remont dźwigu osobowego w Hotelu "Arena"
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-125662 Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-123056 Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Architektury, Referacie Budownictwa
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-121591 Zapytanie ofertowe - wersja edytowalna
Opublikował: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-125383 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 4600 cm2
Opublikował: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-125351 dotychczas zarejestrowane tematy
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-125332 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_329a10e2-0e87-44ea-9683-00f4f2ede6a5
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-125331 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-121414 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-123744 wzór ulotki
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-117764 wzór plakatu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-121418 Druk plakatów i ulotek informacyjnych dotyczących segregacji śmieci
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-06
Pokaż
2020-107474 Istniejące dokumentacje techniczne P14 i PiMBP
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-05
Pokaż
2020-125248 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-05
Pokaż
2020-120134 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-05
Pokaż
2020-120129 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-10-05
Pokaż
2020-119244 Spalarni śmieci
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-05
Pokaż
2020-119240 Zmiany kwoty za kompostowanie odpadów
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-05
Pokaż
2020-119938 Ulotek - Gańba! Kopciuchy trują nas wszystkich
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-05
Pokaż
2020-124623 Odpowiedź na pytanie
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-05
Pokaż
2020-122100 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-05
Pokaż
2020-117254 powołania zespołu zadaniowego wspomagającego realizację projektu pn. „Audyt organizacji Urzędu Miasta Rybnika – audyt strukturalny i funkcjonalny
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-05
Pokaż
2020-124771 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Odyniec” w sezonie 2020/2021
Opublikował: Patrycja Trybuś-Matuła (Inspektor Ek-II) dnia 2020-10-05
Pokaż
2020-124705 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-05
Pokaż
2020-124355 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOS.4235.9.2016.JB.65 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-10-02
Pokaż
2020-117402 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-02
Pokaż
2020-117447 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-02
Pokaż
2020-115755 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-02
Pokaż
2020-87065 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-02
Pokaż
2020-67265 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-02
Pokaż
2020-117277 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-01
Pokaż
2020-117274 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-01
Pokaż
2020-123711 korekta 24.09.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-10-01
Pokaż
2020-123708 korekta 21.09.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-10-01
Pokaż
2020-118385 Protokół nr XXV z sesji Rady Miasta z dnia 2020-09-24
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-01
Pokaż
2020-93889 ustalenia zadań w zakresie prowadzenia ewidencji i windykacji należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-01
Pokaż
2020-120811 częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-01
Pokaż
2020-123342 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-01
Pokaż
2020-120284 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-01
Pokaż
2020-122323 pracowniczych planów kapitałowych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-01
Pokaż
2020-122744 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-10-01
Pokaż
2020-104992 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-10-01
Pokaż
2020-122897 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9a13de99-d989-4379-bfa4-2abc628a848e
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-01
Pokaż
2020-122896 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-01
Pokaż
2020-120596 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-01
Pokaż
2020-120848 Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2021 rok
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-10-01
Pokaż
2020-119375 przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Popielowie na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-01
Pokaż
2020-121407 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zapewnienie wyłapywania oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-10-01
Pokaż
2020-122542 ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-30
Pokaż
P2020.212392 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-121332 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-117295 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-121909 Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych na 2020 r.
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-114360 Udrożnienia kanalizacji deszczowej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-122128 Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Opublikował: Grzegorz Skoczek (Inspektor GK) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-121384 powołania komisji przetargowej- Druk plakatów i ulotek informacyjnych dotyczących segregacji śmieci
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-122135 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_71e0d649-20d7-41e3-b87d-c4ad30d32203
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-122133 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-122131 Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-87659 Parametry szafy oświetleniowej oraz opraw LED
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-90444 Za Komendą wstępna koncepcja
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-105045 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-105044 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Za Komendą w Rybniku
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-113802 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-103518 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-113471 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-113489 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-109563 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-110262 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-106458 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-106206 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-105986 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-107641 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-109108 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-110072 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-107820 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-100599 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-103593 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2019-84675 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-79881 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-86672 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-84464 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-119648 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego (MPZP 54-27)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-95152 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-95485 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-120204 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza (MPZP 54-20)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-57345 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-109669 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-99784 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-105286 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-103903 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-102076 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-91694 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-114528 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-76387 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-113958 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-113354 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-99829 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-96934 Uzasadnienie po autopoprawce
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-120953 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-30
Pokaż
2020-121294 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-29
Pokaż
2020-91850 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-09-29
Pokaż
2020-121799 2020.09.30 narada koordynacyjna
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-09-29
Pokaż
2020-121796 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-29
Pokaż
2020-121772 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa mostu kolejowego w km 37,365 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota-Nędza
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-09-29
Pokaż
2020-115039 Formularz ofertowy
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2020-09-29
Pokaż
2020-114862 Wzór umowy
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2020-09-29
Pokaż
2020-114740 Dostawa kserokopiarek na potrzeby UM Rybnika
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2020-09-29
Pokaż
2020-120569 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2021 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-29
Pokaż
2020-119903 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków miejskich na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-29
Pokaż
2020-117881 zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-29
Pokaż
2020-121346 Uszczelnienia pokryw włazów kanalizacji deszczowej - ul. Prosta
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-28
Pokaż
2020-120759 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-28
Pokaż
2020-120925 Ogłoszenie mieszkania do zasiedlenia na najem socjalny ul. Wincentego Kadłubka 8A/7
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2020-09-28
Pokaż
2020-121003 oświadczenie majątkowe Beata Muszala
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2020-09-28
Pokaż
2020-120924 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-28
Pokaż
2020-109690 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-28
Pokaż
2020-109696 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2728b654-6792-4bc5-ab48-dc7c0cb748c2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-28
Pokaż
2020-109695 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-28
Pokaż
2020-119275 Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-28
Pokaż
2020-58117 Załącznik nr 11- wykaz wspólnot mieszkaniowych
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-28
Pokaż
2020-109691 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-28
Pokaż
2020-120410 Ogłoszenie mieszkania do remontu ul. Zebrzydowicka 14/1
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2020-09-28
Pokaż
2020-118915 Młodszy Referent
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2020-09-25
Pokaż
2020-120472 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-25
Pokaż
2020-118568 Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 26 czerwca do 24 września 2020 r.
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2020-09-25
Pokaż
2020-120399 Petycja
Opublikował: Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I) dnia 2020-09-25
Pokaż
2020-119959 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-09-25
Pokaż
2020-120324 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-25
Pokaż
2020-119716 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-25
Pokaż
2020-114365 Przycięcia drzew w pasie drogowym
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-106558 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Miasta Rybnika za pierwsze półrocze 2020 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-116004 zbycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-116146 zbycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-118911 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-120152 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.138.2020.IA z dnia 21.9.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-120104 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOS.4235.9.2016.JB.65 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-120053 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_68bba62a-6568-4a55-8ae6-2dc4e8a433fc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-120052 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-107945 wzory zestawień
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-117426 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-117432 Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej w dzielnicy Chwałowice – zlewnia wylotu przy ul. Składowej.
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-119969 korekta 22.09.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-115258 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-117261 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-117284 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-117280 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-117286 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-117291 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-119058 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-93609 Zawiadomienie w trybie art. 10 Kpa w postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 4884/86 przy ul. Borowej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-09-24
Pokaż
2020-118687 Autopoprawka
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-118969 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-119337 Opis techniczny
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-119333 Protokół z badania okresowego wraz z decyzją UDT
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-118948 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-118194 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-112068 przyznania lokalu położonego w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-119267 Wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-119261 Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-119257 Zgłoszenie prac geodezyjnych uzupełniające
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-119254 Zgłoszenie prac geodezyjnych
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-119245 Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-119225 Formularz P7
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-119223 Formularz P6
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-119222 Formularz P5
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-119220 Formularz P4
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-119212 Formularz P3
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-119211 Formularz P2
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-119209 Formularz P1
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-119202 Formularz P
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-113142 Budowy pochylni
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-97357 Naprawy rampy
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-23
Pokaż
P2020.203486 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej Nr 35157N! Osiedle Nowiny, przy ul. Józefa 30
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-115483 wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-116051 wykaz nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy Miasta Rybnik przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-09-23
Pokaż
2020-118606 Deklaracja dostępności
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2020-09-22
Pokaż
2020-118317 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-22
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 6970799 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorskaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwaniaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treściNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treściNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)