Numer
766/LV/2010
Dotyczy
Trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta Rybnika podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Rybnika innych niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
Kategorie
  • Budżet Miasta
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
236 poz. 3529
Data ogłoszenia
4 listopada 2010 r.
Data wejścia w życie
19 listopada 2010 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla