Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2020 realizacji zadania publicznego w obszarze Zadania 1: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Podzadanie 1.15. świadczenie usług asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usług przerwy wytchnieniowej pod nazwą: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Termin składania dokumentów
25 lutego 2020
Termin rozstrzygnięcia
27 lutego 2020
Opublikował