Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2020 realizacji zadania publicznego w obszarze Zadanie 1 : Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie 1.8. działania podejmowane na rzecz osób starszych pn. Organizacja wolontariatu w ramach programu Wspieraj Seniora
Termin składania dokumentów
26 listopada 2020
Termin rozstrzygnięcia
30 listopada 2020
Opublikował