Sprawa
PS.7363.2.2017
Treść
 • Nabór członków do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rybniku
  28 lutego 2017

  Prezydent Miasta Rybnika informuje, że w związku z kończącą się w dniu 8 marca 2017 roku kadencją Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rybniku, na podstawie art. 23 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.) w najbliższym czasie powołani zostaną członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rybniku na kolejną kadencję. 

  Zgodnie z art. 23 ust. 3 ww. ustawy w skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:
  1) terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
  2) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
  3) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.


  Istnieje możliwość zgłaszania kandydatów chętnych do udziału w posiedzeniach Rady spośród osób działających w ww. strukturach na terenie Miasta Rybnika wraz z uzasadnieniem oraz zgodą kandydata wyrażoną na piśmie (formularz zgłoszeniowy w załączeniu). 

  Propozycje można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2017 roku na adres Wydziału Polityki Społecznej w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2 lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). Osoby, które zostaną powołane w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rybniku na kolejną kadencję zostaną poinformowane o tym w formie pisemnej.

Więcej ...