Sprawa
2017-64151
Treść
 • Zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej - Programu animacyjno-partycypacyjnego
  28 czerwca 2017

  Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2017 i 2018 roku.
  Konkurs na powierzenie zadania publicznego dotyczy stworzenia i wdrożenia Programu animacyjno-partycypacyjnego na obszarach rewitalizacji objętych działaniami projektu pn. „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  Proszę o dostarczenie formularza do dnia 3 lipca 2017 r.  

  http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=194&Id=35308

Więcej ...