Sprawa
2017-119115
Treść
 • Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych
  23 listopada 2017
                                              ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
                                                 NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH
  Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) zaprasza się do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2018 roku w obszarach:
  1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  3. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
  6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  8. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
  Zgodnie z art. 15 ust. 2d ww. ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
  Zgłoszenia można dokonać na formularzu, który należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

                                                                                UWAGA!
  Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa 5 grudnia 2017 r.

Więcej ...