Sprawa
2018-127433
Treść
 • Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych
  27 listopada 2018

  ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
  NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

   

  Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późń. zm.) zaprasza się do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2019 roku w obszarach:

  1.  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

  2.   wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

  3.   działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

  4.   ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia

        15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

  5.   działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

  6.   działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,

  7.   kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  8.   wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

  9.  ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – realizacja zadania pn. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu Czyste powietrze

  10. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

  11. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami,

  12. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a – realizacja zadania pn. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika,

  13.działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – realizacja zadania pn. Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości.

   

  Zgodnie z art. 15 ust. 2d ww. ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

   

  Zgłoszenia można dokonać na załączonym formularzu, który należy złożyć
  w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy
    ul. Bolesława Chrobrego 2.

   

   

  UWAGA!

  Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych
  upływa 7 grudnia 2018 r.

Więcej ...