Nazwa
Uzgadnianie dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu.
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2018-07-10

Kto może załatwić sprawę:

Inwestor lub projektant.

Formularz wniosku:


Wniosek o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy sporządzić samodzielnie lub skorzystać z formularza.

Metryka Wniosek o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu [pdf - 35 KB]


We wniosku należy podać: dane inwestora, dane projektanta, długości poszczególnych rodzajów projektowanych sieci. Formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Geodezji i Kartografii III piętro, pokój 355.
Wypełniony wniosek wraz z dokumentacją projektową (skompletowaną w papierowej teczce) należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty (załączniki):

1. Co najmniej 2 egz. planu sytuacyjnego z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
2. 1 egz. mapy w skali 1:5000 z zaznaczeniem miejsca inwestycji.
3. Projekt w postaci elektronicznej – plik DXF lub wykaz współrzędnych punktów określających przebieg projektowanej sieci (w układzie 2000/6) w pliku TXT – na nośniku danych elektronicznych CD lub DVD bądź drogą elektroniczną.
4. Kopia planu sytuacyjnego wraz z propozycją usytuowania sieci uzbrojenia terenu w formie pliku jpg lub pdf – na nośniku danych elektronicznych CD lub DVD bądź drogą elektroniczną (nieobowiązkowo).
5. Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami oraz uzgodnienia branżowe w przypadku, gdy były przeprowadzane (nieobowiązkowo).

Opłaty:

Na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 tekst jednolity ze zmianami). Opłatę należy uiścić w kasie UM (I piętro) lub wpłacić na rachunek bankowy po otrzymaniu danych do przelewu drogą elektroniczną.

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni.


Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:

Nie dotyczy.


Pokój w którym można uzyskać informacje:

III piętro, pokój 355


Telefon, e-mail:

32 439 23 55;  geodezja@um.rybnik.pl


Podstawa prawna:

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 tekst jednolity ze zmianami).

Tryb odwołania:

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty organ orzeka w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji służy odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

1. Projekt w postaci elektronicznej (odpowiednie pliki elektroniczne) należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 tekst jednolity ze zmianami).
2. Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę za uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pobiera się przed dokonaniem uzgodnienia.