Nazwa
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-02-02

Kto może załatwić sprawę:
Inwestor, projektant lub pełnomocnik.

Formularz wniosku:
Wniosek w postaci elektronicznej:
Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej wydziału (strona internetowa wydziału) lub pobrać stąd:

Metryka Wniosek o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu [pdf - 35 KB]


Wypełniony wniosek, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub profilem zaufanym należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: geodezja@um.rybnik.pl.
Wniosek można również wypełnić po wcześniejszym podpisaniu umowy z Miastem Rybnik na korzystanie z aplikacji GEO-INFO i.Projektant. Więcej informacji dotyczących dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Projektant znajduje się na stronie internetowej.

Wniosek w postaci papierowej:
Formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Geodezji i Kartografii (III piętro, pokój 354).
Wypełniony wniosek, opatrzony własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy, należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Prezydent Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

Wymagane dokumenty (załączniki):
1. Co najmniej 2 egzemplarze planu sytuacyjnego z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
2. Projekt w postaci elektronicznej – plik DXF lub wykaz współrzędnych punktów określających przebieg projektowanej sieci (w układzie 2000/6) w pliku TXT – na nośniku danych elektronicznych CD lub DVD bądź drogą elektroniczną na adres geodezja@um.rybnik.pl
3. Kopia planu sytuacyjnego wraz z propozycją usytuowania sieci uzbrojenia terenu w formie pliku jpg lub pdf – na nośniku danych elektronicznych CD lub DVD bądź drogą elektroniczną na adres geodezja@um.rybnik.pl (nieobowiązkowo).
4. Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami oraz uzgodnienia branżowe w przypadku, gdy były przeprowadzane (nieobowiązkowo).

Opłaty:
Opłatę za koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pobiera się przed jej przeprowadzeniem zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.). Wysokość opłaty określa się na podstawie załącznika do ww. ustawy.

Sposób płatności:
1. Na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO), w tytule przelewu należy wpisać nr DOO.
2. We wpłatomacie umieszczonym na terenie Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, parter lub I piętro).
3. W aplikacji i.Projektant poprzez usługę PayByNet.

Termin załatwienia sprawy:
Termin narady koordynacyjnej – nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od wnioskodawcy wniosku wraz z planem sytuacyjnym z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Nie dotyczy.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
ul. Bolesława Chrobrego 2, III piętro, pokój 357

Telefon, e-mail:
32 439 23 55;  geodezja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 ze zm.).

Tryb odwołania:
W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty organ orzeka w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji służy odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Brak.