Nazwa
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2020-09-23

Kto może załatwić sprawę:
Inwestor lub projektant.

Formularz wniosku:
Wniosek w postaci elektronicznej:
Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej wydziału (strona internetowa wydziału) lub pobrać stąd:

Metryka Wniosek o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu [pdf - 35 KB]


Wypełniony wniosek, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: geodezja@um.rybnik.pl
Wniosek w postaci papierowej:
Formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Geodezji i Kartografii (III piętro, pokój 354).
Wypełniony wniosek, opatrzony własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy, należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Prezydent Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

Wymagane dokumenty (załączniki):
1. Co najmniej 2 egzemplarze planu sytuacyjnego z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
2. 1 egzemplarz mapy w skali 1:5000 z zaznaczeniem miejsca inwestycji.
3. Projekt w postaci elektronicznej – plik DXF lub wykaz współrzędnych punktów określających przebieg projektowanej sieci (w układzie 2000/6) w pliku TXT – na nośniku danych elektronicznych CD lub DVD bądź drogą elektroniczną na adres geodezja@um.rybnik.pl.
4. Kopia planu sytuacyjnego wraz z propozycją usytuowania sieci uzbrojenia terenu w formie pliku jpg lub pdf – na nośniku danych elektronicznych CD lub DVD bądź drogą elektroniczną na adres geodezja@um.rybnik.pl (nieobowiązkowo).
5. Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami oraz uzgodnienia branżowe w przypadku, gdy były przeprowadzane (nieobowiązkowo).

Opłaty:
Opłatę za koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pobiera się przed jej przeprowadzeniem zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 j.t. ze zm.). Wysokość opłaty określa się na podstawie załącznika do ww. ustawy.
Sposób płatności:
1. Na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO), w tytule przelewu należy wpisać nr DOO.
2. W banku prowadzącym obsługę kasową Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, pok. 153).

Termin załatwienia sprawy:
Termin narady koordynacyjnej – nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od wnioskodawcy wniosku wraz z planem sytuacyjnym z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Nie dotyczy.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
III piętro, pokój 355

Telefon, e-mail:
32 439 23 55;  geodezja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz.276 j.t. ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 j.t. ze zm.)
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173 j.t.)

Tryb odwołania:
W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty organ orzeka w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji służy odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Projekt w postaci elektronicznej (odpowiednie pliki), kopia planu sytuacyjnego wraz z propozycją usytuowania sieci uzbrojenia terenu w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.