Nazwa
Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2020-09-23

Kto może załatwić sprawę:
Każdy.

Formularz wniosku:
Wniosek w postaci elektronicznej:
Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej wydziału (strona internetowa wydziału) lub pobrać stąd:

Metryka Formularz P [pdf - 55 KB]
Metryka Formularz P1 [pdf - 39 KB]
Metryka Formularz P2 [pdf - 400 KB]
Metryka Formularz P3 [pdf - 288 KB]
Metryka Formularz P4 [pdf - 316 KB]
Metryka Formularz P5 [pdf - 353 KB]
Metryka Formularz P6 [pdf - 252 KB]
Metryka Formularz P7 [pdf - 274 KB]


Wypełniony wniosek, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: geodezja@um.rybnik.pl

Wniosek w postaci papierowej:
Formularz wniosku można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Geodezji i Kartografii (III piętro, pokój 354).
Wypełniony wniosek, opatrzony własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy, należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Prezydent Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.
We wniosku, niezależnie od jego postaci, dodatkowo należy podać numer PESEL (w przypadku osób fizycznych) lub NIP (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

Wymagane dokumenty (załączniki):
Załączniki graficzne określające zakres udostępnienia, jeśli opis stanowi formę mało precyzyjną dla określenia przedmiotu wniosku.
W przypadku pełnomocnika – oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Opłaty:
Opłatę za udostępnienie materiałów zasobu pobiera się przed ich udostępnieniem zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 j.t. ze zm.). Wysokość opłaty określa się na podstawie załącznika do ww. ustawy.
Sposób płatności:
1. Na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO), w tytule przelewu należy wpisać nr DOO.
2. W banku prowadzącym obsługę kasową Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, pok. 153).


Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Nie dotyczy

Pokój w którym można uzyskać informacje:
III piętro, pokój 354

Telefon, e-mail:
32 439 23 54; geodezja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz.276 j.t. ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 j.t.ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393 j.t.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzoru wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2019 r. poz.434 j.t.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 j.t. ze zm.)
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173 j.t.)


Tryb odwołania:
W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty organ orzeka w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji służy odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Brak.