Nazwa
Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2015-08-19

Kto może załatwić sprawę:

Każdy.

Formularz wniosku:

Wzór wniosku zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917).Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego można otrzymać w Wydziale Geodezji i Kartografii, III piętro, pokój 354 lub pobrać stąd:

Formularz P, Formularz P1, Formularz P2, Formularz P3, Formularz P4, Formularz P5, Formularz P6, Formularz P7, Formularz P8

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta lub wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 tekst jednolity ze zmianami), przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail Wydziału: geodezja@um.rybnik.pl. Dodatkowo we wniosku należy podać numer NIP (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) lub PESEL (w przypadku osób fizycznych).

Wymagane dokumenty (załączniki):

Nie dotyczy.

Opłaty:

Na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 tekst jednolity ze zmianami).
Opłatę należy uiścić w kasie UM (I piętro) lub wpłacić na rachunek bankowy widniejący na poleceniu przelewu.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:

Nie dotyczy

Pokój w którym można uzyskać informacje:

III piętro, pokój 354

Telefon, e-mail:

32 439 23 54; geodezja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 tekst jednolity ze zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917).

Tryb odwołania:

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty organ orzeka w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji służy odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę za udostępnienie materiałów zasobu pobiera się przed udostępnieniem tych materiałów.