Nazwa
Zgłaszanie prac geodezyjnych i prac kartograficznych.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2015-08-19

Kto może załatwić sprawę:

Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Formularz wniosku:

Wzór zgłoszenia pracy geodezyjnej i pracy kartograficznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924).
Wzory zgłoszeń można otrzymać w Wydziale Geodezji i Kartografii, III piętro, pokój 354 lub pobrać stąd:

Formularz ZG, Formularz ZK

Wypełnione zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta lub zgłoszenie w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 tekst jednolity ze zmianami), przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail Wydziału: geodezja@um.rybnik.pl.

Wymagane dokumenty (załączniki):

Kserokopia świadectwa uprawnień zawodowych geodety uprawnionego wymienionego w pkt. 8 zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w przypadku, gdy geodeta uprawniony wykonuje po raz pierwszy prace w obszarze działania ODGK w Rybniku.

Opłaty:

Na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 tekst jednolity ze zmianami).
Opłatę należy uiścić w kasie UM (I piętro) lub wpłacić na rachunek bankowy widniejący na poleceniu przelewu.

Termin załatwienia sprawy:

Organ w terminie 10 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu i udostępnia ich kopie za opłatą.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:

Nie dotyczy.

Pokój w którym można uzyskać informacje:

III piętro, pokój 354.

Telefon, e-mail:

32 439 23 54; geodezja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 tekst jednolity ze zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924).

Tryb odwołania:

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty organ orzeka w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji służy odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę za udostępnienie materiałów zasobu pobiera się przed udostępnieniem tych materiałów.