Nazwa
Zgłaszanie prac geodezyjnych.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-02-02

Kto może załatwić sprawę:
Wykonawca prac geodezyjnych.

Formularz wniosku:
Wniosek w postaci elektronicznej:
Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej wydziału (strona internetowa wydziału)
lub pobrać stąd:

Metryka Zgłoszenie prac geodezyjnych [pdf - 41 KB]
Metryka Zgłoszenie prac geodezyjnych uzupełniające [pdf - 39 KB]

Wypełniony wniosek, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub profilem zaufanym należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: geodezja@um.rybnik.pl.
Wniosek można również złożyć po wcześniejszym podpisaniu umowy z Miastem Rybnik na korzystanie z aplikacji GEO-INFO i.KERG. Więcej informacji dotyczących dostępu do aplikacji GEO-INFO i.KERG znajduje się na stronie internetowej wydziału.

Wniosek w postaci papierowej:
Formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Geodezji i Kartografii (III piętro, pokój 354).
Wypełniony wniosek, opatrzony własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy, należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Prezydent Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

Wymagane dokumenty (załączniki):
Brak.

Opłaty:
Opłatę za udostępnienie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac pobiera się przed ich udostępnieniem zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.). Wysokość opłaty określa się na podstawie załącznika do ww. ustawy. Jest to opłata zryczałtowana, której wysokość uzależniona jest od wielkości obszaru wskazanego w zgłoszeniu.
Sposób płatności:
1. W aplikacji i.KERG poprzez usługę PayByNet.
2. Na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO), w tytule przelewu należy wpisać nr DOO.
3. We wpłatomacie umieszczonym na terenie Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, parter lub I piętro).

Termin załatwienia sprawy:
Organ udostępnia materiały zasobu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty za materiały.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Nie dotyczy.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
ul. Bolesława Chrobrego 2, III piętro, pokój 354.

Telefon, e-mail:
32 439 23 54, 32 439 23 84; geodezja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1316).
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2021 poz.1797 ze zm.). 

Tryb odwołania:
W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty organ orzeka w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji służy odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Brak.