Nazwa
Zwrot opłaty skarbowej
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2024-01-04
Ogólny opis
 1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli:
  1. mimo zapłacenia opłaty - nie dokonano czynności urzędowej,
  2. mimo zapłacenia opłaty - nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
  3. zapłaty opłaty skarbowej dokonano na rachunek niewłaściwego miejscowo organu podatkowego,
  4. opłatę skarbową zapłacono nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej.
 2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek, który powinien zawierać m.in.: adres i dane osobowe wnioskodawcy (gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna należy podać PESEL, a w przypadku osoby prawnej - NIP), oryginał dowodu zapłaty (a w przypadku jego braku - wskazanie miejsca jego złożenia), uzasadnienie wniosku, wskazanie organu, w którym była załatwiana sprawa, informację o numerze rachunku bankowego wnioskodawcy, na który ma być dokonany zwrot.
 3. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej winien być podpisany przez osobę, która dokonała zapłaty opłaty skarbowej, tj. przez osobę fizyczną we własnym imieniu, a w przypadku osób prawnych podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania zgodnie z KRS lub pełnomocnika.
 4. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o zwrot opłaty skarbowej.
Metryka Wniosek o zwrot opłaty skarbowej [pdf - 101 KB]

Załączniki:
 1. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał), o zwrot której ubiega się Wnioskodawca - o ile dowód ten nie jest w posiadaniu urzędu.
 2. Pełnomocnictwo szczególne - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Szczegółowe regulacje prawne dotyczące rodzaju, wymogów formalnych składanych pełnomocnictw zostały zamieszczone w dziale IV rozdziale 3a ustawy Ordynacja podatkowa.

Pełnomocnictwa dot. spraw podatkowych:
 1. PPS-1 pełnomocnictwo szczególne
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 2. PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 3. OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
 4. OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
 5. Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie, określa art. 138d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.
  Pełnomocnictwa ogólne można zgłosić przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Podatkowego (więcej na stronie https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/).
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
Czas i sposób realizacji
Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Zwrot opłaty skarbowej poprzedza wydanie decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej lub decyzji stwierdzającej nadpłatę w opłacie skarbowej albo decyzji w sprawie odmowy zwrotu opłaty skarbowej lub decyzji odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej. Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób (lub jednostek), określonej w decyzji o zwrocie.

Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej.

Opłaty
 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa można dokonać:
 1. Przelewem na rachunek bankowy w PKO BP S.A.:

  Urząd Miasta Rybnika
  PKO BP S.A nr : 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489

  dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
  IBAN: PL53 1020 2528 0000 0702 0434 3489
  Nr BIC (SWIFT): BPKOPLPW

 2. W opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rzecznej 8 i ul. Rynek 18 (budynek USC),
 3. Za pomocą szybkich płatności online – w tym celu należy kliknąć w link (https://rybnik.oplatyurzedowe.pl), który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A.
Tryb odwoławczy
 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika.
 2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
  2. przesłać pocztą tradycyjną na adres:
   Urząd Miasta Rybnika
   ul. Bolesława Chrobrego 2
   44-200 Rybnik
  3. złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
 4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 5. Odwołanie powinno zawierać:
  1. zarzuty przeciw decyzji,
  2. określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania,
  3. wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Podatków
ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, pokój 165
tel. 32 43 92 149, podatki@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007 Nr 187, poz. 1330).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadamiania o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 974).