Nazwa
Wpis uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-01-19
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wpis uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta.
Metryka Wniosek o wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych [pdf - 122 KB]

Załączniki:
 1. Protokół z zebrania założycielskiego oraz lista obecności z podpisami założycieli,
 2. Lista założycieli (minimum 7 dorosłych osób), zawierająca ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numery PESEL, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy,
 3. Uchwała o powołaniu klubu,
 4. Uchwała o zatwierdzeniu statutu,
 5. Uchwała o wyborze komitetu założycielskiego,
 6. Lista obecności na zebraniu założycielskim,
 7. Statut w dwóch egzemplarzach,
 8. Informacja o adresie siedziby klubu. Wymagana jest zgoda właściciela/zarządcy budynku lokalu na utworzenie siedziby klubu i prowadzenia przez niego działalności statutowej pod wskazanym adresem. Może być również umowa najmu ze wskazaniem, że w wynajmowanym lokalu działalność będzie prowadził klub.
Po wpisaniu UKS do ewidencji, klub automatycznie uzyskuje osobowość prawną. Wówczas na Walnym Zebraniu członków klubu, należy wybrać władze klubu i komisję rewizyjną oraz przesłać do Urzędu (w ciągu najpóźniej 14 dni) protokół z walnego zebrania oraz podjętych uchwał (potwierdzone za zgodność przez prezesa klubu). Na tej podstawie zostanie wydana decyzja o wpisie władz klubu do ewidencji.

Uczniowski Klub Sportowy nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik,
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Edukacji i Kultury
ul. Zamkowa 5, parter, pokój 2
tel. 32 43 92 135, edukacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 – t.j. ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 – t.j.).