Nazwa
Wpis uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2019-09-02

Kto może załatwić sprawę:
Grupa co najmniej siedmiu osób, lub komitet założycielski będący ich reprezentacją (3 osoby).

Formularz wniosku:

   • Wniosek o wpis uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji należy sporządzić własnoręcznie.
   • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki):

   • 3 egzemplarze statutu przyjętego na Zebraniu Założycielskim;
   • lista założycieli zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania (adres), oraz własnoręczne podpisy założycieli (minimum 7 osób fizycznych pełnoletnich);
   • protokół z Zebrania Założycielskiego;
   • lista obecności z podpisami uczestników Zebrania Założycielskiego;
   • informacja o adresie tymczasowej lub stałej siedziby Uczniowskiego Klubu Sportowego potwierdzona przez właściciela obiektu.

Opłaty:
Brak.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni. 

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami / instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
ul. Zamkowa 5, pokój nr 2

Telefon, e-mail:
32 439 21 35 ;  edukacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. - o sporcie (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1263 j.t. ze zm.);
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 j.t. ze zm.). 

Tryb odwołania:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Brak.