Nazwa
Zawiadamianie o wykonaniu prac geodezyjnych i prac kartograficznych.
Komórka prowadząca

Kto może załatwić sprawę:

Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Formularz wniosku:

Wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924).
Wzór zawiadomienia można otrzymać w Wydziale Geodezji i Kartografii III piętro, pokój 354 lub pobrać stąd:

Metryka Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych [pdf - 30 KB]


Wypełnione zawiadomienie wraz z załącznikiem (operatem technicznym) należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki):

Operat techniczny.

Opłaty:

Nie dotyczy.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:

Nie dotyczy.

Pokój w którym można uzyskać informacje:

III piętro, pokój 354.


Telefon, e-mail:

32 439 23 54; geodezja@um.rybnik.pl


Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 tekst jednolity ze zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924).

Tryb odwołania:

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, wykonawca tych prac ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu zawierającego wyniki tej weryfikacji, ustosunkować się do nich na piśmie. Jeśli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy orzeka w drodze decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę. Od decyzji służy odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

W przypadku składania operatu lub załączników do operatu (np. pliki TXT, DXF) w postaci elektronicznej, należy opatrzyć je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 tekst jednolity ze zmianami).