Nazwa
Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-02-02

Kto może załatwić sprawę:
Wykonawca prac geodezyjnych.

Formularz wniosku:
Wniosek w postaci elektronicznej:
Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej wydziału (strona internetowa wydziału) lub pobrać stąd:
lub pobrać stąd:

Metryka Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. [pdf - 257 KB]
  
Wypełniony wniosek, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub profilem zaufanym należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: geodezja@um.rybnik.pl.
Wniosek można również wypełnić po wcześniejszym podpisaniu umowy z Miastem Rybnik na korzystanie z aplikacji GEO-INFO i.KERG. Więcej informacji dotyczących dostępu do aplikacji GEO-INFO i.KERG znajduje się na stronie internetowej wydziału.

Wymagane dokumenty (załączniki):
1. Operat techniczny w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub profilem zaufanym.
2. Pliki danych służące do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu w postaci plików w formacie GML podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub profilem zaufanym.

Opłaty:
Nie dotyczy.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, przy czym dla prac geodezyjnych obejmujących zgłoszeniem prac obszar:
1. do 1 ha – nie dłużej niż 7 dni roboczych,
2. powyżej 1 ha do 10 ha – nie dłużej niż 10 dni roboczych,
3. powyżej 10 ha – nie dłużej niż 20 dni roboczych.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Nie dotyczy.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
ul. Bolesława Chrobrego 2, III piętro, pokój 354.

Telefon, e-mail:
32 439 23 54, 32 439 23 84; geodezja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1316).
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 ze zm.).

Tryb odwołania:
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych wykonawca prac ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu weryfikacji, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych, wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do zasobu wyników prac geodezyjnych. Od decyzji służy odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Dla wykonawców prac geodezyjnych na terenie miasta Rybnika została uruchomiona aplikacja GEO-INFO Delta LT.
Szczegóły dotyczące aplikacji