Nazwa
Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2020-09-23

Kto może załatwić sprawę:
Właściciel nieruchomości lub jego pełnomocnik.

Formularz wniosku:
Wniosek w postaci elektronicznej:
Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej wydziału (strona internetowa wydziału) lub pobrać stąd:

Metryka Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości. [pdf - 1345 KB]


Wypełniony wniosek, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: geodezja@um.rybnik.pl
Wniosek w postaci papierowej:
Formularz wniosku można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Geodezji i Kartografii (III piętro, pokój 354). Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).
Wypełniony wniosek, opatrzony własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy, należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Prezydent Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.


Wymagane dokumenty (załączniki):
1. Kopia mapy zasadniczej z inwentaryzacji powykonawczej budynku.
2. Kopia dokumentu zgłoszenia budynku do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB).
3. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Opłaty:
Nie dotyczy.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
III piętro, pokój 352

Telefon, e-mail:
32 439 23 52; geodezja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz.276 j.t. ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 j.t. ze zm.)
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173 j.t.)

Tryb odwołania:
Brak.

Uwagi:
Brak.