Nazwa
Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-02-02

Kto może załatwić sprawę:
Właściciel nieruchomości lub jego pełnomocnik.

Formularz wniosku:
Wniosek w postaci elektronicznej:
Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej wydziału (strona internetowa wydziału) lub pobrać stąd:

Metryka Wniosek o ustalenie numeru porzadkowego [pdf - 212 KB]


Wypełniony wniosek, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub profilem zaufanym należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: geodezja@um.rybnik.pl

Wniosek w postaci papierowej:
Formularz wniosku można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter) oraz w Wydziale Geodezji i Kartografii (III piętro, pokój 354). Wypełniony wniosek, opatrzony własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy, należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Prezydent Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

Wymagane dokumenty (załączniki):
W przypadku pełnomocnika – oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Opłaty:
Nie dotyczy.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
ul. Bolesława Chrobrego 2, III piętro, pokój 357

Telefon, e-mail:
32 439 23 71; geodezja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 ze zm.).

Tryb odwołania:
Brak.

Uwagi:
Brak.