Nazwa
Ustalenie numeru porządkowego.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2015-08-19

Kto może załatwić sprawę:

Właściciel nieruchomości lub jego pełnomocnik.

Formularz wniosku:

Wzór wniosku zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 125).
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Geodezji i Kartografii III piętro, pokój 352 lub pobrać stąd:

Metryka Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości. [pdf - 1345 KB]


Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta lub wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 tekst jednolity ze zmianami), przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail Wydziału: geodezja@um.rybnik.pl.

Wymagane dokumenty (załączniki):

1. kserokopia mapy zasadniczej z naniesionym budynkiem;
2. kserokopia dokumentu zgłoszenia budynku do PINB;
3. w przypadku pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłaty:

Nie dotyczy.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:

Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:

III piętro, pokój 352

Telefon, e-mail:

32 439 23 52; geodezja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 tekst jednolity ze zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 125).

Tryb odwołania:

Brak.

Uwagi:

Brak.