Nazwa
Podział nieruchomości
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-02-02

Kto może załatwić sprawę:
Właściciel nieruchomości, jego pełnomocnik lub osoba posiadająca interes prawny.

Formularz wniosku:
Wniosek o podział nieruchomości należy sporządzić własnoręcznie.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Prezydent Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik..

Wymagane dokumenty (załączniki):
1. Do postanowienia:
a) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zwanej dalej ugn,
b) wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości podlegającej podziałowi,
c) wyrys z mapy ewidencyjnej lub mapa ewidencyjna obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi,
d) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ugn.
e) pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ugn, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

2. Do decyzji:
a) protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
b) mapa z projektem podziału.

3. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Opłaty:
Brak.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
ul. Bolesława Chrobrego 2, III piętro, pokój 357

Telefon, e-mail:
32 439 23 71; geodezja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U z 2004 r. poz. 2663).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

Tryb odwołania:
Od postanowienia służy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od jego doręczenia.
Od decyzji służy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Zgodnie z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji, stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu.