Nazwa
Podział nieruchomości
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2015-08-19

Kto może załatwić sprawę:

Właściciel nieruchomości, jego pełnomocnik lub osoba posiadająca interes prawny.

Formularz wniosku:

Wniosek o wydanie postanowienia lub decyzji na podział nieruchomości należy sporządzić własnoręcznie.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki):

1.Do postanowienia:

  • dokument stwierdzajacy tytuł prawny;
  • wypis z rejestru gruntów;
  • wstępny projekt podziału.

2. Do decyzji:

  • protokół z przyjęcia granic;
  • wykaz zmian gruntowych;
  • mapa z projektem podziału;
  • w przypadku zmiany powierzchni działki aktualny wypis z rejestru gruntów.

3. w przypadku pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłaty:

Brak.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:

Wydział Geodezji i Kartografii uzyskuje informację z Referatu Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury o planie zagospodarowania działki.

Pokój w którym można uzyskać informacje:

III piętro, pokój 352

Telefon, e-mail:

32 439 23 52; geodezja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

Art. 93, 94, 95 i 96 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. - O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 tekst jednolity ze zmianami).

Tryb odwołania:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

Brak.