Nazwa
Rozgraniczenie nieruchomości
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-02-02

Kto może załatwić sprawę:
Właściciel nieruchomości lub jego pełnomocnik, każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie.

Formularz wniosku:
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości należy sporządzić własnoręcznie. We wniosku należy wskazać przesłanki dla rozgraniczenia.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Prezydent Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

Wymagane dokumenty (załączniki) w wydaniu postanowienia na rozgraniczenie nieruchomości:
1. Mapa z jednoznacznie wskazanymi liniami granicznymi będącymi przedmiotem rozgraniczenia.
2. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości (załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: część I pkt 53 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).
Koszty rozgraniczenia zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 t.j.) ponoszą właściciele gruntów sąsiadujących.

Termin załatwienia sprawy:
Do  miesiąca wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
ul. Bolesława Chrobrego 2, III piętro, pokój 360

Telefon, e-mail:
32 439 23 60; geodezja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 r. poz. 1990 ze zm.).
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45 poz. 453).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 t.j.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

Tryb odwołania:
Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie.

Uwagi:
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne organ orzekający upoważnia geodetę do ustalenia granic w postępowaniu rozgraniczeniowym. Organ wyłania geodetę w procedurze udzielenia zamówienia publicznego.