Nazwa
Wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-07-05

Kto może załatwić sprawę:
W przypadku udostępnienia danych zawierających dane osobowe - właściciel nieruchomości, jego pełnomocnik lub osoba posiadająca interes prawny.
W przypadku udostępnienia danych niezawierających danych osobowych – każdy.

Formularz wniosku:
Wniosek w postaci elektronicznej:
Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej wydziału (strona internetowa wydziału ) lub pobrać stąd:

Metryka Wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego. [pdf - 174 KB]

Wypełniony wniosek, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub profilem zaufanym należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: geodezja@um.rybnik.pl.

Wniosek można również wypełnić po zarejestrowaniu się w aplikacji GEO-INFO i.Wniosek. Więcej informacji dotyczących rejestracji w aplikacji dostępnych jest na stronie internetowej.

Wniosek w postaci papierowej:
Formularz wniosku można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter) oraz w Wydziale Geodezji i Kartografii (III piętro, pokój 354).
Wypełniony wniosek, opatrzony własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy, należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Prezydent Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

Wymagane dokumenty:
W przypadku pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Opłaty:
Opłatę pobiera się przed wykonaniem czynności, zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 r. poz. 1990 ze zm.) Wysokość opłaty określa się na podstawie załącznika do ww. ustawy.

Sposób płatności:
1. Na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO), w tytule przelewu należy wpisać nr DOO.
2. We wpłatomacie umieszczonym na terenie Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, parter lub I piętro).
3. W aplikacji i.Wniosek poprzez usługę PayByNet.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
ul. Bolesława Chrobrego 2, III piętro, pokój 354

Telefon, e-mail:
32 439 23 84, 32 439 23 54; geodezja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentów Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022 r. poz. 2142 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2021 r. poz. 1797 ze zm.)

Tryb odwołania:
W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty organ orzeka w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji służy odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą we wniosku należy podać numer NIP.