Sesja
IX (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
04-05-2011 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Informacja na temat bezrobocia w Mieście Rybniku.
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok.
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 7.Zmiany w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 210/XVI/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 września 2007 r.
 • 8.Likwidacja szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
 • 9.Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokość opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.
 • 10.Udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2011 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy:
  • a)Parafia Św. Antoniego,
  • b)Parafia Św. Wawrzyńca.
 • 11.Przyznanie pierwszeństwa w nabywaniu garaży.
 • 12.Wydzierżawienie nieruchomości.
 • 13.Zbycie lokali użytkowych.
 • 14.Nabycie, zbycie, zniesienie współwłasności, przyjęcie darowizny nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej.
 • 15.Powołanie Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015.
 • 16.Rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa protestu dotyczącego przebiegu zebrania wyborczego w Dzielnicy Meksyk.
 • 17.Rozpatrzenie skarg i wniosków.
 • 18.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 19.Zakończenie sesji.
Opublikował