Sesja
XIX (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
10-03-2016 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Przedstawienie informacji z działalności Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Miasta Rybnika za 2015 rok oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika.
 • 5.Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Rybnika.
  • 2015-114353 (z dnia 15 marca 2016 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok.
  • 2016-19243 (z dnia 15 marca 2016 r.)
   Uchwała
 • 7.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2016-19252 (z dnia 15 marca 2016 r.)
   Uchwała
 • 8.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29).
  • 2016-20565 (z dnia 15 marca 2016 r.)
   Uchwała
 • 9.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30).
  • 2016-20610 (z dnia 15 marca 2016 r.)
   Uchwała
 • 10.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31).
  • 2016-20595 (z dnia 15 marca 2016 r.)
   Uchwała
 • 11.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32).
  • 2016-20553 (z dnia 15 marca 2016 r.)
   Uchwała
 • 12.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33).
  • 2016-20636 (z dnia 15 marca 2016 r.)
   Uchwała
 • 13.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Kolberga (MPZP 34).
  • 2016-20554 (z dnia 15 marca 2016 r.)
   Uchwała
 • 14.Określenie zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2016.
  • 2016-17775 (z dnia 15 marca 2016 r.)
   Uchwała
 • 15.Przyjęcie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2016-2018.
  • 2016-18168 (z dnia 15 marca 2016 r.)
   Uchwała
 • 16.Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 • 17.Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
  • 2015-120585 (z dnia 15 marca 2016 r.)
   Uchwała
 • 18.Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika.
  • 2016-20465 (z dnia 15 marca 2016 r.)
   Uchwała
 • 19.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 20.Zakończenie sesji.
Opublikował