Sesja
VIII (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
30-03-2011 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Przedstawienie informacji z działalności policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Miasta Rybnika w 2010 roku oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika.
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok.
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 7.Przyjęcie „ Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dla Miasta Rybnika na lata 2011 – 2015.”
 • 8.Przyjęcie Programu Aktywności Lokalnej „ Czas na zmiany” dla Miasta Rybnika na lata 2011 – 2013.
 • 9.Wprowadzenie zmian w Statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 349/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r.
 • 10.Określenie zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2011.
 • 11.Zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku ze środków Funduszu Pracy, pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 • 12.Zmiana Uchwały Nr 16/III/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.”
 • 13.Zmiana Uchwały Nr 32/VI/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Marii Curie Skłodowskiej w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145 oraz likwidacji jednostki budżetowej – Zespołu Szkół nr 4 im. Marii Curie – Skłodowskiej.
 • 14.Określenie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
 • 15.Zmiana Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
 • 16.Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika.
 • 17.Zmiana Uchwały Nr 232/XVI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika.
 • 18.Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „BEST – EKO” sp. z o.o. na lata 2011 – 2015.
 • 19.Uchwalenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika dla określonych terenów. /załączniki do uchwały do wglądu w Wydziale Organizacyjnym p.110/
 • 20.Przystąpienie do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika dla określonych terenów.
 • 21.Zniesienie współwłasności, zbycie, przyjęcie darowizny oraz wydzierżawienie nieruchomości.
 • 22.Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy:
  • a)Regina i Zbigniew Matochniejczuk,
  • b)Urszula Banasiewicz,
  • c)Radosław Mikołajczyk.
 • 23.Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań:
  • a)Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, przy ul. Świerklańskiej 42,
  • b)Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 25,
  • c)Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 12 w Rybniku,
  • d)Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku.
 • 24.Przedmiot działania stałych Komisji Rady Miasta.
 • 25.Rozpatrzenie skarg i wniosków.
 • 26.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 27.Zakończenie sesji.
Opublikował