Sesja
LII (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
08-11-2018 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 października 2018 r.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 6.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40).
 • 7.Nadanie nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków”.
 • 8.Program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
 • 9.Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
 • 10.Uchwalenie Regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku.
 • 11.Uchylenie uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19.10.2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 • 12.Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika.
 • 13.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
 • 14.Oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 15.Zakończenie sesji.
Opublikował