Sesja
XII (Kadencja: 2018-2023)
Dnia
27-06-2019 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok.
 • 4.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 5.Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.
 • 6.Udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy.
 • 7.Zmiana uchwały nr 645/XXVIII/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika.
 • 8.Zmiana uchwały Rady Miasta Rybnika nr 111/VIII/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019.
 • 9.Ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
 • 10.Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 • 11.Dostosowanie nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6 w Rybniku, wchodzącej w skład Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.
 • 12.Dostosowanie nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
 • 13.Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Rybnik z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Rybnika prowadzonych przez inne organy prowadzące.
 • 14.Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
 • 15.Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 • 16.Zbycie nieruchomości na rzecz kościelnej osoby prawnej.
 • 17.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5).
 • 18.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8).
 • 19.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9).
 • 20.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego (MPZP 55).
 • 21.Zmiana uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 276/XVI/2015 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku.
 • 22.Uchwalenie Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 • 23.Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 • 24.Uchylenie uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 173/XII/2015 w sprawie Przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015–2023, ze zmianami.
 • 25.Zmiana uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 174/XII/2015 w sprawie przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika nalata 2015-2023.
 • 26.Program wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z niepełnosprawnością na lata 2019-2022.
 • 27.Wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościelnej 2 w Rybniku.
 • 28.Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ulicy Józefa Cyrana.
 • 29.Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023.
 • 30.Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 31.Zakończenie sesji.
Protokół
Opublikował