Sesja
XXVI (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
12-09-2012 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 3.Prezentacja pn. „Udar mózgu problem medyczny i społeczny”.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok.
  • 2012/072261 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2012/072273 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 6.Przyjęcie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015.
  • 2012/072707 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 7.Przyjęcie „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".
  • 2012/069978 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 8.Zatwierdzenie regulaminu Rady Społecznej Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
  • 2012/071713 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 9.Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok.
  • 2012/072392 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 10.Zmiana Uchwały Nr 170/XIV/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
  • 2012/072941 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 11.Określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Rybnik.
 • 12.Ustalenie regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
  • 2012/072607 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 13.Zmiany w cenniku opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnik.
  • 2012/072447 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 14.Wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Rybnika.
  • 2012/070939 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 15.Nadanie nazwy drodze wewnętrznej (Za Komendą).
  • 2012/074453 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 16.Zbycie i nabycie nieruchomości.
  • 2012/070193 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 17.Zbycie nieruchomości.
  • 2012/032134 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 18.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2012/070230 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 19.Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego przy ul. Bolesława Chrobrego 39.
  • 2012/069333 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 20.Ustanowienie służebności gruntowej.
  • 2012/070220 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 21.Zmiana Uchwały Nr 243/XVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację drugiej edycji zadania pod nazwą: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika”.
  • 2012/073309 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 22.Podział gminy na sektory.
  • 2012/031315 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 23.Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  • 2012/031184 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 24.Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • 2012/031298 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 25.Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika.
  • 2012/031368 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 26.Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • 2012/031422 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 27.Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • 2012/031389 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 28.Podział Miasta Rybnika na okręgi wyborcze:
  • a)sprawozdanie Zespołu ds. Konsultacji,
 • 29.Zmiany w Statucie Miasta Rybnika.
  • 2012/073183 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 30.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 31.Zakończenie sesji.
Opublikował