Sesja
XLIV (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
26-03-2014 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3. Prelekcja pt.: „Henryk Sławik w kraju i na obczyźnie”
 • 4. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 5. Nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika".
  • 2014/022382 (z dnia 27 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 6. Przedstawienie informacji z działalności policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Miasta Rybnika w 2013 roku oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika.
 • 7. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok.
  • 2014/021484 (z dnia 27 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 8. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2014/023365 (z dnia 27 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 9. Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
  • 2014/017916 (z dnia 27 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 10. Zmiana składu Rady Muzeum w Rybniku.
  • 2014/021869 (z dnia 27 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 11. Przyjęcie regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych "Mieszkania dla młodych" oraz zmiana Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
  • 2014/025724 (z dnia 2 kwietnia 2014 r.)
   Uchwała
 • 12. Określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2014/023035 (z dnia 2 kwietnia 2014 r.)
   Uchwała
 • 13. Określenie granic obwodów publicznych szkół gimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2014/023132 (z dnia 2 kwietnia 2014 r.)
   Uchwała
 • 14. Zbycie oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
  • 2014/022780 (z dnia 27 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 15. Nabycie nieruchomości.
  • 2014/022734 (z dnia 27 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 16. Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2014/022672 (z dnia 27 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 17. Zmiana Uchwały Nr 437/XXXI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację trzeciej edycji zadania pod nazwą: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika”.
  • 2014/023655 (z dnia 27 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 18. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • 2014/022943 (z dnia 2 kwietnia 2014 r.)
   Uchwała
 • 19. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
  • 2014/021339 (z dnia 27 marca 2014 r.)
   Uchwała
 • 20. Zmiana uchwały w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.
  • 2014/023050 (z dnia 2 kwietnia 2014 r.)
   Uchwała
 • 21. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
  • 2014/023054 (z dnia 2 kwietnia 2014 r.)
   Uchwała
 • 22. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 23. Zakończenie sesji.
Opublikował