Sesja
XI (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
18-06-2015 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Nadanie Panu Adamowi Makowiczowi tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika".
  • 2015-50219 (z dnia 23 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
  • 2015-49695 (z dnia 23 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2015-49710 (z dnia 23 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 7.Przyjęcie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika", realizowanego w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.
  • 2015-52226 (z dnia 23 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 8.Zmiana uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  • 2015-48966 (z dnia 23 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 9.Zmiana „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
  • 2015-48974 (z dnia 23 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 10.Przyjęcie Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020.
  • 2015-33679 (z dnia 23 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 11.Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku.
  • 2015-48894 (z dnia 23 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 12.Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku.
  • 2015-49669 (z dnia 23 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 13.Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku.
  • 2015-49774 (z dnia 23 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 14.Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku.
  • 2015-49820 (z dnia 23 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 15.Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku.
  • 2015-49841 (z dnia 23 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 16.Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku.
  • 2015-49859 (z dnia 23 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 17.Zmiana nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz nadanie statutu.
  • 2015-50466 (z dnia 23 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 18.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jejkowice dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • 2015-51150 (z dnia 23 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 19.Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach.
  • 2015-53519 (z dnia 23 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 20.Wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiorniku Technologicznym Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku.
 • 21.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2015-51906 (z dnia 24 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 22.Zbycie nieruchomości.
 • 23.Nabycie nieruchomości.
  • 2015-52031 (z dnia 24 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 24.Ustanowienie służebności gruntowej.
  • 2015-52646 (z dnia 24 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 25.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
  • 2015-52712 (z dnia 24 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 26.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem:
 • 27.Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 18.
  • 2015-50413 (z dnia 24 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 28.Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - Hydroinstal.
 • 29.Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków - Best-Eko.
 • 30.Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
  • 2015-50030 (z dnia 24 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 31.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.
  • 2015-49691 (z dnia 24 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 32.Zmiana statutu Dzielnicy Śródmieście.
  • 2015-45852 (z dnia 24 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 33.Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2016-2019.
  • 2015-51070 (z dnia 24 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 34.Wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika, uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika.
  • 2015-50596 (z dnia 24 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 35.Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
  • 2015-49196 (z dnia 24 czerwca 2015 r.)
   Uchwała
 • 36.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 37.Zakończenie sesji.
Opublikował