Sesja
XV (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
19-11-2015 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiana składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
  • 2015-105558 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
  • 2015-104713 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2015-104723 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 7.Podatek od nieruchomości na 2016 rok.
  • 2015-101413 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 8.Podatek od środków transportowych na 2016 rok.
  • 2015-101382 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 9.Wzory formularzy na podatek rolny.
  • 2015-101243 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 10.Wzory formularzy na podatek leśny.
  • 2015-101337 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 11.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
  • 2015-102597 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 12.Przyjęcie „Wieloletniego programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020”.
  • 2015-99636 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 13.Przyjęcie „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.
  • 2015-98778 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 14.Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe.
  • 2015-101545 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 15.Nadanie statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rybniku.
  • 2015-104243 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 16.Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
  • 2015-94799 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 17.Zmiany nazwy Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu.
  • 2015-101125 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 18.Nawiązanie współpracy partnerskiej z okręgiem Antrim i Newtownabbey w Irlandii Północnej.
  • 2015-104198 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 19.Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
  • 2015-104591 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 20.Wyłączenia z zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2015-98976 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 21.Likwidacja w roku 2016 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  • 2015-98999 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 22.Wyrażenie zgody na zawieranie porozumień dotyczących przyjęcia realizacji zadań innych gmin i powiatów w zakresie kształcenia uczniów klas wielozawodowych.
  • 2015-96645 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 23.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
  • 2015-103237 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 24.Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2016-2018.
  • 2015-103300 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 25.Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
  • 2015-104684 (z dnia 25 listopada 2015 r.)
   Uchwała
 • 26.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 27.Zakończenie sesji.
Opublikował