Sesja
X (Kadencja: 2010-2014)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
08-06-2011 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta Rybnika wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
 • 5.
  Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2010 rok.
 • 6.
  Zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II.
 • 7.
  Ustalenie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 • 8.
  Zmiana nazwy Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku, zmiana adresu siedziby Zespołu oraz szkół wchodzących w skład Zespołu.
 • 9.
  Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu dzielnicy Orzepowice. /Załącznik mapowy do wglądu w Wydziale Organizacyjnym pok. 110/
 • 10.
  Ustanowienie Medalu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Rybnika”.
 • 11.
  Ustanowienie insygnium Miasta Rybnika oraz zasad jego używania.
 • 12.
  Zajęcie stanowiska w przedmiocie udziału Miasta Rybnika w pozwie grupowym przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Infrastruktury.
 • 13.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 14.
  Zakończenie sesji.
Opublikował