Każdy składający wniosek o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego Zasobu Gminy, musi liczyć się z długim czasem oczekiwania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom Gminy Rybnik, powstała alternatywa, pozwalająca na dużo szybsze otrzymanie mieszkania. Jest nią możliwość złożenia wniosku o przyznanie lokalu do remontu wykonanego we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy – krótko mówiąc, złożenie wniosku o przyznanie mieszkania do remontu. Uprawnionymi do starania się o wynajem lokalu z zasobów Gminy Rybnik są osoby spełniające kryteria wskazane w Uchwale Rady Miasta Rybnika Numer 263/XVI/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 r. pozycja 7421).

Kto może złożyć wniosek o przyznanie mieszkania do remontu?

Każdy! Jednak, trzeba spełniać określone wymogi. Umowa najmu lokalu oddawanego w najem po przeprowadzeniu remontu na koszt przyszłego najemcy może zostać zawarta z osobą, która:

1. udokumentuje faktyczne zamieszkiwanie z zamiarem stałego pobytu na terenie Rybnika,
2. nie posiada prawa własności lub współwłasności do lokalu lub nieruchomości położonych na terenie Rybnika i miejscowości pobliskiej,
3. osiągnęła średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu:

  • od 150% do 300% najniższej emerytury (od 2 168,23 zł do 4 336,44 zł) – w gospodarstwie jednoosobowym,
  • od 90% do 300 % najniższej emerytury (od 1 300,94 zł do 4 336,44 zł na osobę) – w gospodarstwie wieloosobowym.

Uwaga: wyrażone wartości kwotowe obowiązują od dnia 01.03.2023 r. Wysokość podanych kwot uzależniona jest od kwoty najniższej emerytury i zostaje przeliczona raz do roku, na podstawie komunikatu ogłaszanego przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski.

4. udokumentuje swoją zdolność finansową do pokrycia, w wysokości minimum 70%, kosztów remontu.

Gdzie składać wnioski?

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Wydziału Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Tadeusza Kościuszki 17 – lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika: https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=23&Id=308

Wnioski można składać w terminie od 1 stycznia do 31 października danego roku, bezpośrednio w Wydziale Spraw Mieszkaniowych w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Złożenie wniosku - i co dalej?

Wnioski są rozpatrywane w oparciu o kwalifikację punktową określoną w § 45 wyżej wymienionej uchwały. W przypadku dysponowania lokalami przeznaczonymi do remontu dla osób zakwalifikowanych do przyznania takiego lokalu, w każdy poniedziałek przez okres 5 dni w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika przedstawia się wykaz lokali określający: adres, opis, normatywną powierzchnię lokalu, przewidywany zakres prac, szacunkowy koszt remontu oraz termin, w którym można dokonać jego oględzin.

Osoby zakwalifikowane do przyznania lokalu do remontu, zainteresowane najmem, wskazują w okresie ogłoszenia wykazu adres jednego z przeznaczonych do remontu lokali. Osoba z najwyższą liczbą punktów zostaje skierowana do zawarcia umowy o remont. Podpisanie umowy o najem następuje po wykonaniu remontu.

Co można zyskać?

Mieszkanie do remont to propozycja dla osób, które posiadają środki i możliwości przeprowadzenia remontu w mieszkaniu komunalnym.
Oznacza to, że osoby składające wniosek, zobowiązują się do przeprowadzenia remontu mieszkania komunalnego z własnych środków, a w zamian mogą liczyć na wynajęcie takiego lokalu na czas nieoznaczony po przeprowadzonym remoncie.

Dodatkowo na okres trwania remontu wnioskodawcy mogą liczyć na bezpłatne używanie lokalu, a także brak wpłaty kaucji mieszkaniowej. Wnioskodawca obciążony w tym momencie jest tylko między innymi kosztami związanymi z korzystaniem z lokalu – są to opłaty niezależne od właściciela, takie jak dostawa do lokalu gazu, energii, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.
Wykonawcy remontu mają wyznaczony czas na przeprowadzenie prac remontowych – nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Mieszkaniowych
ul. Tadeusza Kościuszki 17, parter, pokój 19
telefon: 32 43 92 248, 32 43 92 247, mieszkaniowy@um.rybnik.pl

 
 
Odsłon strony: 1207 Metryka
Redaktor: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż