Sesja
LXI (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
26-01-2023 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.
  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2022.
 • 4.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1085 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 275 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 3 MB]
 • 5.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 991 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 402 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1490 KB]
 • 6.
  Zmiana uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 251 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 54 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 240 KB]
 • 7.
  Statut Dzielnicy Golejów - projekt uchwały złożony przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej „Forum Rad Dzielnic”.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 600 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 246 KB]
 • 8.
  Określenie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 973 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 965 KB]
 • 9.
  Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 280 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 18 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 272 KB]
 • 10.
  Regulamin korzystania ze skweru z zapleczem rekreacyjno-sportowym Rajzapunkt w Rybniku Zamysłowie.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 366 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 358 KB]
 • 11.
  Regulamin korzystania z obiektu rekreacyjno-sportowego Grzybówka w Rybniku Golejowie.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 375 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 104 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 366 KB]
 • 12.
  Regulamin korzystania z obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Szramka w Rybniku Stodołach.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 367 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 358 KB]
 • 13.
  Regulamin użytkowania Parku Rowerowego Wiśniowiec w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 329 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 100 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 319 KB]
 • 14.
  Zmiana Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 136 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 227 KB]
 • 15.
  Zmiana uchwały nr 500/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 225 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 226 KB]
 • 16.
  Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 226 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 229 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 184 KB]
 • 17.
  Zmiana uchwały nr 1016/LVII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 226 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 104 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 226 KB]
 • 18.
  Zmiana obszaru i granic Aglomeracji Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 23 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 23 MB]
 • 19.
  Zmiana uchwały nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 242 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 231 KB]
 • 20.
  Zmiana uchwały nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 238 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 230 KB]
 • 21.
  Zmiana uchwały nr 374/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 237 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 226 KB]
 • 22.
  Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 244 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 107 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 233 KB]
 • 23.
  Przyjęcie Programu Osłonowego „Zaopiekowany Senior” na rok 2023 w Mieście Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 794 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 104 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 919 KB]
 • 24.
  Zmiana uchwały nr 529/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt. „Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2021–2022”.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 385 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 105 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 375 KB]
 • 25.
  Punkt dodany
  Zmiany składów osobowych komisji Rady Miasta.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 221 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 222 KB]
 • 26.
  Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 27.
  Zakończenie sesji.
Opublikował
dnia 26 stycznia 2023