Sesja
XXXII (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
27-02-2013 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego.
 • 4.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
  • 2013/012617 (z dnia 6 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2013/012509 (z dnia 6 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 7.Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki PEFRON przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2013.
  • 2013/014646 (z dnia 6 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 8.Wyłączenie Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku.
  • 2013/008011 (z dnia 6 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 9.Likwidacja Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku.
  • 2013/008049 (z dnia 28 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 10.Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku.
  • 2013/005456 (z dnia 6 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 11.Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Rybniku.
  • 2013/005407 (z dnia 6 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 12.Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku.
  • 2013/005835 (z dnia 6 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 13.Założenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku.
  • 2013/007109 (z dnia 6 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 14.Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach.
  • 2013/013526 (z dnia 6 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 15.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr 208/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
  • 2013/014157 (z dnia 4 kwietnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 16.Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy:
 • 17.Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
  • 2013/011902 (z dnia 6 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 18.Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
  • 2013/014341 (z dnia 6 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 19.Zbycie nieruchomości.
  • 2013/011178 (z dnia 6 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 20.Ustanowienie służebności gruntowej.
  • 2013/011542 (z dnia 6 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 21.Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • 22.Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
  • 2012/110078 (z dnia 6 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 23.Zmiana uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.
  • 2013/012298 (z dnia 28 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 24.Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  • 2013/012273 (z dnia 28 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 25.Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
  • 2013/016449 (z dnia 7 marca 2013 r.)
   Uchwała
 • 26.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 27.Zakończenie sesji.
Opublikował