Sesja
XXXIX (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
23-10-2013 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego.
  • 2013/088935 (z dnia 29 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok.
  • 2013/088093 (z dnia 29 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2013/088158 (z dnia 29 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 7.Przyjęcie "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014".
  • 2013/088336 (z dnia 29 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 8.Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok.
  • 2013/083390 (z dnia 29 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 9.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.
 • 10.Przyjęcie "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014-2018".
  • 2013/088755 (z dnia 31 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 11.Przyjęcie regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
  • 2013/080390 (z dnia 31 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 12.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2013/089755 (z dnia 29 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 13.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika - obszary oznaczone symbolem MPZP 15.
  • 2013/079323 (z dnia 29 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 14.Regulamin korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika.
  • 2013/080946 (z dnia 31 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 15.Zmiany odnośnie roku 2014-2015 do „ Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 – 2015” Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.
  • 2013/088491 (z dnia 29 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 16.Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rybniku.
  • 2013/089282 (z dnia 29 października 2013 r.)
   Uchwała
 • 17.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 18.Zakończenie sesji.
Opublikował