Sesja
XXXII (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
16-03-2017 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Przedstawienie informacji z działalności Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Miasta Rybnika za 2016 rok oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika.
 • 5.Nadanie Pani Lidii Grychtołównie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Rybnika”.
 • 6.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok.
 • 7.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 8.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35-1).
 • 9.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42).
 • 10.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43).
 • 11.Nadanie nazwy drodze wewnętrznej - ulica Lawendowa.
 • 12.Zmiana nazwy drogi publicznej z "Władysława Hibnera" na "ks. Henryka Jośki".
 • 13.Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 • 14.Wydzierżawienie nieruchomości.
 • 15.Przyjecie „Polityki Mieszkaniowej Miasta Rybnika 2023+”.
 • 16.Przyjęcie "Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Rybnika na lata 2017-2023".
 • 17.Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2017.
 • 18.Przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 2017 rok”.
 • 19.Wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 17 lutego 2017 r. Nr NP II.4131.1.99.2017
 • 20.Wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 17 lutego 2017 r. Nr NP II.4131.1.98.2017.
 • 21.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 22.Zakończenie sesji.
Opublikował