Sesja
LVII (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
24-11-2022 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.
  Punkt dodany
  Udzielenie pomocy rzeczowej dla miast partnerskich Bar i Iwano-Frankiwsk na Ukrainie.
  Metryka Uchwała [pdf - 220 KB]
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 230 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 54 KB]
 • 4.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1219 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 233 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 3 MB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 105 KB]
 • 5.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 790 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 476 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1330 KB]
  Metryka Autopoprawka [pdf - 143 KB]
 • 6.
  Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 224 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 53 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 225 KB]
 • 7.
  Punkt skreślony
  Regulaminy korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 507 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 100 KB]
 • 8.
  Wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki umownej.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 234 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 104 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 223 KB]
 • 9.
  Wydzierżawienie nieruchomości.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 231 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 168 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 222 KB]
 • 10.
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida (MPZP 54-19).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 125 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
 • 11.
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 37-6).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 56 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 58 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 57 MB]
 • 12.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika (MPZP 69).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 692 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 104 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 903 KB]
 • 13.
  Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2020-2021.
 • 14.
  Raport z wykonania Planu adaptacji Miasta Rybnika do zmian klimatu za lata 2020-2021.
 • 15.
  Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023 za lata 2020-2021.
 • 16.
  Zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 240 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 105 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 229 KB]
 • 17.
  Zmiana uchwały nr 755/XLV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 236 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 23 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 225 KB]
 • 18.
  Wskazanie osób w skład Rybnickiej Rady Seniorów.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 223 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 96 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 222 KB]
 • 19.
  Wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2023 roku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 241 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 103 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 231 KB]
 • 20.
  Program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 496 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 106 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 478 KB]
 • 21.
  Zmiana uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 238 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 104 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 229 KB]
 • 22.
  Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 232 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 240 KB]
 • 23.
  Ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 294 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 12 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 310 KB]
 • 24.
  Przyjęcie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 268 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 281 KB]
 • 25.
  Zmiana siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 221 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 221 KB]
 • 26.
  Określenie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 225 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 102 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 223 KB]
 • 27.
  Zmiana uchwały 972/LV/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 225 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 225 KB]
 • 28.
  Zmiana uchwały nr 753/XXXVI/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie nazw skrzyżowań typu rondo.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 234 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 101 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 223 KB]
 • 29.
  Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 419 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 473 KB]
 • 30.
  Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 415 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 463 KB]
 • 31.
  Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 415 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 461 KB]
 • 32.
  Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 411 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 457 KB]
 • 33.
  Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 34.
  Zakończenie sesji.
Opublikował