Nazwa
Zwrot nadpłaty podatku
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2019-07-15

Kto może załatwić sprawę:
Podatnik lub jego pełnomocnik.

Formularz wniosku:
Wniosek o zwrot nadpłaty podatku można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Podatków, lub pobrać tutaj:
Metryka Pobierz wniosek o zwrot nadpłaty podatku. [pdf - 40 KB]

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta lub przesłać na adres Urzędu Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty (załączniki):
Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty w wysokości 17zł.

Opłaty:
Brak.

Terminy załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami / instytucjami: 
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
Sala Wydziału Podatków - I piętro sala 151.

Telefon, e-mail:
32 439 21 50; podatki@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
 Art. 77 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zmianami).

Tryb odwołania:
Od postanowienia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Uwagi:
Za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.
Nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złożył wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie.