Nazwa
Zwrot / zaliczenie nadpłaty podatku
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2024-01-04
Ogólny opis
 1. O zwrot nadpłaty podatku może wystąpić podatnik osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.
 2. Zwrot nadpłaty podatku następuje na wniosek, który powinien zawierać m. in.: adres i dane osobowe wnioskodawcy (gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna należy podać PESEL, a przy osobie prawnej podać NIP) oraz informację o numerze rachunku bankowego wnioskodawcy, na który ma być dokonany zwrot.
 3. Wniosek o zwrot nadpłaty podatku winien być podpisany przez osobę, której przysługuje prawo do nadpłaty, tj. przez osobę fizyczną we własnym imieniu lub przez jej pełnomocnika, a w przypadku osób prawnych przez osobę uprawnioną do reprezentowania zgodnie z KRS lub pełnomocnika.
 4. Za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.
  Nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie.
 5. Prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o zwrot nadpłaty podatku.
Metryka Wniosek o zwrot nadpłaty podatku [pdf - 101 KB]

Załączniki:
Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Pełnomocnictwa dot. spraw podatkowych:
 1. PPS-1 pełnomocnictwo szczególne
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 2. PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 3. OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego.
 4. OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń.
 5. Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie, określa art. 138d ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa.
  Pełnomocnictwa ogólne można zgłosić przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Podatkowego (więcej na stronie https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/).
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca.

Zwrot nadpłaty podatku może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej.

Opłaty
 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa można dokonać:
 1. Przelewem na rachunek bankowy w PKO BP S.A.:

  Urząd Miasta Rybnika
  PKO BP S.A nr : 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489

  dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
  IBAN: PL53 1020 2528 0000 0702 0434 3489
  Nr BIC (SWIFT): BPKOPLPW

 2. W opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rzecznej 8 i ul. Rynek 18 (budynek USC),
 3. Za pomocą szybkich płatności online - w tym celu należy kliknąć w link (https://rybnik.oplatyurzedowe.pl), który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A.
Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy w zakresie zwrotu nadpłaty nie przysługuje.

Tryb odwoławczy w zakresie zaliczenia nadpłaty podatku:
 1. Zażalenie na postanowienie o zaliczeniu nadpłaty podatku wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika.
 2. Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
  2. przesłać pocztą tradycyjną na adres:
   Urząd Miasta Rybnika
   ul. Bolesława Chrobrego 2
   44-200 Rybnik
  3. złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data nadania zażalenia.
 4. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.
 5. Zażalenie powinno zawierać:
  1. zarzuty przeciw postanowieniu,
  2. określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia,
  3. wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Podatków
ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, pokój 165
tel. 32 43 92 149, podatki@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).