Nazwa
Zgłoszenie (rejestracja) zgonu
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2021-11-10
Organ właściwy do realizacji usługi
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Termin zgłoszenia zgonu
  1. Do 3 dni od dnia sporządzenia karty zgony.
  2. Do 24 godz. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej.
Wymagane dokumenty
Karta zgonu wydana przez lekarza.

Załączniki:
  1. Dowód osobisty osoby zmarłej, ważny paszport.
  2. Dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej zgon.
  3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia).
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego osobiście w godzinach jego pracy.

Czas realizacji
Niezwłocznie.

Opłaty
Zgłoszenie jest wolne od opłat.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 18, parter, pokój nr 5
tel. 32 42 23 210, usc@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
  2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu.