Nazwa
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2022-11-24

Kto może załatwić sprawę:
Inwestor, osoba lub firma mająca prawny interes lub obowiązek.

Formularz wniosku:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów i urządzeń można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2) oraz w Wydziale Dróg (ul. Rzeczna 8, I piętro, pokój 104) lub pobrać stąd:
Metryka Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. [pdf - 1366 KB]

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2 lub ul. Rzeczna 8).

Wymagane dokumenty (załączniki):

  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 (500) z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa  drogowego, a w przypadku umieszczania reklamy  z podaniem jej wymiarów;

  • kopia zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze,  albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;

  • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 (5000) z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie  zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

  • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie  drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub  prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (lub kopia pozwolenia);

  • harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót;

  • zatwierdzony projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym - do wglądu na żądanie organu;

  • w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa wraz z oryginałem dowodu wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Wydział Dróg nalicza opłatę w zależności od zajmowanej powierzchni (dokładna kwota określona jest w decyzji). Opłata skarbowa za dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania strony wynosi 17zł.

Termin załatwienia sprawy:
Proponowany termin zajmowania odcinka pasa drogowego należy zgłosić z miesięcznym wyprzedzeniem.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Wymagane jest wcześniejsze zatwierdzenie projektu organizacji ruchu, które dotyczy przedmiotowego zamierzenia. Numer zatwierdzenia inwestor wpisuje do wniosku o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w odpowiednim polu.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
I piętro, pokój 104, ul. Rzeczna 8

Telefon, e-mail:
32 439 20 44; drogi@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.).

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 ze zm.). 

  • Uchwała Nr 349/XX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2020 r.  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika (DZ. URZ. WOJ. SL z roku 2020, poz. 2541).

Tryb odwołania:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Brak.